LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT.

Algemeen
Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen dit land. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden.

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze disclaimer, dus u dient deze disclaimer elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze disclaimer in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site. Andere websites van e-comm SS&D groep kunnen verschillende voorwaarden en condities bevatten en u dient deze afzonderlijk te lezen.

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, e-comm.nl, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright © e-comm SS&D Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van e-comm SS&D en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Verwijzingen naar gelieerde bedrijven omvatten alle leden van de e-comm groep.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf schriftelijke toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door e-comm SS&D en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van e-comm SS&D, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van e-comm SS&D en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Disclaimer en de site
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere Internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat e-comm SS&D verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch e-comm SS&D, noch de aan e-comm SS&D gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door e-comm SS&D of de aan e-comm SS&D gelieerde bedrijven.

Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de “backwards”-pijl te klikken, of door het domeinadres van www.ameland.org in te toetsen.

Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.
Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Leest u deze Privacy Verklaring zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Neem contact met ons op
Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op met:

e-comm SS&D
service@e-comm.nl

PRIVACY VERKLARING

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacy verklaring wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld, en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen. Deze Verklaring vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw Persoonlijke Gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u informatie die u reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen. Deze Verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Hoe we uw informatie gebruiken
Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld voor deelname aan een wedstrijd, om u een monster toe te sturen, of om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina, kunnen we uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om u informatie en/of aanbiedingen toe te sturen over onze producten en/of diensten en deze informatie delen met, of doorgeven aan andere bedrijven binnen de e-comm SS&D Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Daarnaast kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens delen met, of doorgeven aan andere bedrijven in de e-comm SS&D groep die andersoortige producten verkopen dan de producten die op deze site worden beschreven en aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven die u wellicht informatie en/of aanbiedingen willen toesturen over hun producten en/of diensten. Dit laatste zullen wij alleen doen met uw toestemming. Die toestemming kunt u geven bij het verstrekken van uw gegevens.

Voorts kunnen wij en de andere bedrijven binnen de e-comm SS&D groep de Persoonlijke Gegevens die u aan ons verstrekt aanvullen met andere informatie die wij reeds hebben of die we ontvangen van derden, zoals Claritas. Wij doen dit voor marketingdoeleinden om beter op uw behoeften afgestemde producten en diensten te kunnen leveren. Wij zullen uw gegevens alleen koppelen met gegevens van andere bedrijven binnen de e-comm SS&D groep en derden met uw toestemming. Die toestemming kunt u geven bij het verstrekken van uw gegevens.

Soms kunnen wij en de andere bedrijven binnen de e-comm SS&D groep derden inhuren voor het verwerken of analyseren van gegevens, waaronder Persoonlijke Gegevens, die we op onze websites verzamelen. Verder kunnen we, indien u een product of dienst van ons bestelt, Persoonlijke Gegevens delen met leveranciers en andere derden teneinde levering van die producten of diensten mogelijk te maken. De leveranciers en andere derden krijgen van ons geen toestemming om uw Persoonlijke Gegevens op enige andere wijze te gebruiken.

Ten slotte willen wij u erop wijzen dat wij uw Persoonlijke Gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijks worden verplicht.

Andere informatie die we kunnen verzamelen
U hebt wellicht gehoord van "cookies", files of stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We kunnen cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de site en de diensten die u via onze website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien u dit wenst, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of om u te waarschuren wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies op de door u bezochte site kan tot gevolg hebben dat u wanneer u onze site bezoekt bepaalde gedeelten van de site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen.

Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren. Informatie over uw computer, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het Internet surft), het type Internet-browser dat u gebruikt en het type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw Persoonlijke Gegevens worden gekoppeld.

Beveiliging van informatie
We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Wijzigingen in onze Verklaring
We behouden ons het recht voor om deze Privacy verklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.

U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd.

We zullen redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.

* * *

Nogmaals, we doen er alles aan om uw privacy met betrekking tot onze websites te beschermen. Aarzelt u daarom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacy verklaring.

* * *

Onze belangrijkste producten in Nederland zijn: nationaal.net, noorderzicht.nl, e-comm.nl, ameland.org, amelandnet.nl, ameland.biz, rekreatie.nl