Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

Louis G. Le Roy winnaar GERRIT BENNER Prijs voor Beeldende Kunst 2007.


Leeuwarden 11 september

Louis G. Le Roy uit Oranjewoud is de winnaar van de tweede GERRIT BENNER Prijs voor Beeldende Kunst van de provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten kennen de prijs van 2007 op advies van een externe jury toe voor het gehele oeuvre. Le Roy krijgt als winnaar € 5.000,- en een oorkonde. Gedeputeerde Jannewietske de Vries reikt de prijs uit eind februari 2008 (nog geen datum bekend) in het Fries Museum. Bij die gelegenheid wordt het juryrapport openbaar gemaakt en wordt er een tentoonstelling met werk van de winnaar in het Fries Museum geopend.
De jury heeft op eigen initiatief een winnaar gekozen. De jury bestaat uit de volgende personen:
· Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar uit Amsterdam;
· Lisette Pelsers, conservator van hedendaagse kunst en hoofd presentaties van het Rijksmuseum Twente uit Enschede;
· Tineke Reijnders, kunstcriticus en kunsthistorica uit Landsmeer;
· David Stroband, o.a. kunsthistoricus, gastdocent kunstgeschiedenis en projectadviseur van Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR) uit Groningen;
· Albert van der Weide, Head of School of Fine Art, Willem de Kooning Academie te Rotterdam en beeldend kunstenaar. Volgens de jury “verdient Le Roy als bewonderenswaardige Einzelgänger met name binnen de context van de Friese kunstwereld een blijk van uitzonderlijke waardering”.
Gerrit Benner (1897-1981) werd in Leeuwarden geboren. Het past in de traditie van de provincie Fryslân om de provinciale prijzen te vernoemen naar historische personen die binnen de discipline waarvoor de prijs wordt uitgereikt, van grote betekenis zijn geweest. De GERRIT BENNER Prijs voor Beeldende Kunst is een tweejaarlijkse prijs. De prijs kan worden uitgereikt voor een heel oeuvre of voor een belangrijke ontwikkeling in het werk van een kunstenaar in de twee voorafgaande jaren. De prijs wordt om en om uitgereikt. In 2005 kreeg B.C. Epker de prijs.


Amelander raad steggelt over aanpassingen bestemming.


Ballum 10 september -

In de Amelander raad waren een aantal bestemmingswijzingen van panden aan de orde. Van winkel naar horecabestemming en andersom werden door de exploitanten aangevraagt. Tonny Overdiep van de PvdA betreurde samen met de heer Tjeerd Kooiker van het ABA, dat er geen Chinees meer op Ameland is. Voor het pand aan de Torenstraat werd een bestemmingsverandering naar winkel aangevraagt. Hoewel de eigenaar het pand van binnen al grotendeels gesloopt kwam nu pas deze aanvraag op de rol. Jan Verbiest van de VVD waarschuwde bij de toekenning van de Horecabstemming voor de Kaasboerderij voor precedentwerking. Straks komt er zeker een aanvraag waar door de beslissing van vanavond niet meer omheen kunnen.
In een derde opeenvolgende raadssamenstelling kwam weer aan de orde de bouw van de schapenschuur van de heer Bosch aan het Tjettepad aan de orde. Nadat inspreker, hotelier en galeriehouder Timo Mank had gewezen op de landschappelijke kwaliteiten van het gebied, was de raad het er over dat ditmaal de schapenhouder en hobbyboer zijn schuur moet krijgen. Negen maal was eerder geprocedeerd, met succes, tegen de komst van het bouwwerk.


Duizenden boomstammen op zee.


Juist 10 september -

Tachtig kilometer ten noordoosten van Ameland heeft een Duits vrachtschip zondag duizenden boomstammen verloren. Het hout is gevaarlijk voor de schepen op de Noordzee. Ongeveer drieduizend boomstammen, met een lengte tot 5 meter, zijn in zee terechtgekomen. Dicht bij het Duitse Waddeneiland Juist drijven de boomstammen waar een daarvoor ingericht schip ze uit het water trracht te halen. Het schip heeft nu een 150 boomstammen verzameld en ze naar Cuxhaven in Nedersaksen aan land gebracht.


Vijf ruiters ten val op strand Ameland


Ballum 9 september

Een loslopende herdershond heeft de helft van een groep ruiters ten val gebracht. De groep van 10 ruiters reed over het Noordzeestrand nabij Ballum. De paarden schrokken van de hond zonder begeleiding. Er is nog niet bekend wie de eigenaar van de hond. Het onderzoek van de politie heeft niets opgeleverd. Van de groep hadden er 10 geen rijervaring. Alleen de twee begeleiders waren ervaren ruiters. Met de ambulance zijn vanaf paal 7.6 drie van de gevallenen overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.


Bus beschadigd door vloeistof uit chemisch toilet


Buren 9 september

Een Belgische touringcar is in de nacht van zaterdag op zondag begoten met de vulling voor een chemisch toilet.. Het voertuig stond geparkeerd aan de oostzijde van het dorp nabij kampeerboerderij de Zwaluw. De eigenaar uit Maaseik spreekt van een flinke schade. De lak van de bus werd over een 15 vierkante meter met de vloeistof overgoten. Deze bijtende stof taste de lak flink aan. De 2liter fles is uit de laadruimte van de bus gehaald. De politie heeft tot nu toe zonder resultaat een onderzoek gehouden.


Trouwen op Ameland.


Ballum 7 september -
Het trouwen op Ameland wordt steeds populairder. Vandaag trouwden er 4 stellen op het Waddeneiland. Gelukkig zijn er 4 trouwlocaties. De meest bijzondere daarvan is zonder twijfel de Oerdhut. Het gelukkige bruidspaar daar waren Moniek en Christiaan. De bruidsreportage werd verzorgd door
www.demooistedaginuwleven.nl met als fotograaf Jan Spoelstra. Wilt u meer van het bruidspaar zien kijk dan op Moniek en Christiaan

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Het bruidspaar Moniek en Christiaan trouwden op het Oerd. .Overstromingsrisico.


Leeuwarden 5 september -

Overstromingsrisico’s in kaart gebracht

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat hebben de gevolgen van een eventuele dijkdoorbraak en een daarmee gepaard gaande overstroming in kaart gebracht. De resultaten geven inzicht in de snelheid en omvang waarmee een overstroming kan optreden. Die informatie is belangrijk voor overheden en hulpdiensten om voorbereid te zijn bij eventuele calamiteiten.
De risico’s bij overstromingen zijn voor heel Nederland in kaart gebracht om goed voorbereid te zijn als zich een overstromingsramp voordoet. Inzicht in het verloop van overstromingen is daarbij van belang. Ook kan op die manier de aanwezigheid van secundaire waterkeringen op waarde geschat worden. De waterkeringen in Fryslân zijn in goede conditie. Het gevaar van een overstroming is daarom gering.
Worst case scenario
Bij het onderzoek is uitgegaan van het ergst denkbare scenario. In dit scenario staat het waterpeil in de Waddenzee op 5 meter boven NAP gedurende 2 uur bij een aanhoudende storm van 45 uur en breken de Waddendijken op meerdere plekken door. Als deze situatie zich voor zou doen, dan zal een groot deel van Fryslân overstromen. Direct in de buurt van een doorbraak en in dieper gelegen delen van de provincie kunnen hierbij (tijdelijk) waterdiepten optreden van méér dan twee meter. Hoe verder van de kust, hoe langer het duurt totdat een gebied overstroomt. Het water staat bijvoorbeeld pas na 12 uur aan de rand van Leeuwarden.
Oefening
In de periode september 2007- november 2008 wordt een oefening door en voor de hulpdiensten, gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân voorbereid, met als doel het handelen tijdens een overstromingsituatie te oefenen. Ter voorbereiding op die grote oefening wordt er door de samenwerkende Friese hulpdiensten nadrukkelijk gekeken naar realistische rampscenario’s, evacuatie- dan wel zelfredzaamheidsplannen en de bijbehorende risico- en crisiscommunicatie.
>

Plattelandsprojekten


Leeuwarden 5 september -

Plattelânsprojekten heeft haar koers voor de periode 2007 – 2013 uitgezet. De gebiedsplatforms van Noordoost, Noardwest, Midden, Zuidoost, Zuidwest en Waddeneilanden hebben daarvoor elk een gebiedskader opgesteld, waarin de kansen en speerpunten staan op het gebied van plattelandsontwikkeling. Projectideeën van burgers en organisaties kunnen getoetst worden aan dit gebiedskader. “De gebiedsgerichte aanpak, met initiatieven van onderop, blijft ook in de tweede periode een stevige basis vormen voor de plattelandsontwikkeling in Fryslân,” zo stelt gedeputeerde Anita Andriesen.
Fryslân is een prachtige provincie. En dat moet zo blijven, nu en in de toekomst. De mensen die er wonen, spelen daarin een belangrijke rol. Vaak weten zij heel goed wat er nodig is om hun omgeving beter en mooier te maken. Een dorpshuis, een speelveldje, herstel van historische paden en vaarten. Soms hebben zij daarbij een steuntje in de rug nodig, financieel of organisatorisch. Plattelânsprojekten helpt initiatiefnemers daarom bij projectideeën. Het gebiedskader dient daarbij als toetsingskader.
Thema’s en doelen 2007 - 2013
In het gebiedskader heeft het gebiedsplatform (hierin zijn gemeentebestuurders en per thema een actieve inwoner uit het gebied vertegenwoordigd, onder voorzitterschap van een gebiedsgedeputeerde) een aantal thema’s geformuleerd, waaraan doelen voor de periode 2007 – 2013 zijn gekoppeld. De thema’s zijn achtereenvolgens: natuur, landbouw, water, milieu, landschap & cultuurhistorie, recreatie & toerisme, plattelandseconomie, cultuur, leefbaarheid en zorg & welzijn. Met de geformuleerde doelen per thema kunnen burgers en organisaties nagaan of hun plan past in het gebiedskader en wellicht in aanmerking komt voor ondersteuning en subsidie. Anita Andriesen vindt het als verantwoordelijke gedeputeerde voor plattelandsbeleid mooi dat de gebiedsgerichte aanpak een vervolg krijgt: “De eerste periode is zeer succesvol gebleken. De 1300 positieve adviezen over projectvoorstellen hebben uiteindelijk geleid tot een omzet van ca. € 350 miljoen euro. Dit is bijna tweemaal hoger dan we in 2001 verwachtten. Voor de periode 2007 - 2013 willen we de succesvolle aanpak voortzetten. We moeten het platteland een sociaaleconomische impuls blijven geven door zoveel mogelijk projecten van onderop te stimuleren.”
Projectideeën
Mensen met goede projectideeën, die passen bij het streven van Plattelânsprojekten, kunnen naar het projectbureau bij hen in de buurt stappen. Daar wordt gekeken naar de haalbaarheid van het projectidee, de beschikbare subsidiegelden en de voorwaarden en procedures die daar dan weer bij horen. Meer informatie en alle zes gebiedskaders zijn te vinden op de website www.plattelansprojekten.nl.
Plattelânsprojekten
Plattelânsprojekten is het loket voor projecten en subsidies in Fryslân en is in 2001 voor een periode van zes jaar door de provincie Fryslân en de Friese gemeenten gestart om een sociaaleconomische impuls te geven aan het Friese platteland. Vanwege het succes van deze eerste periode hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân besloten door te gaan met de gebiedsgerichte aanpak voor de periode 2007 – 2013.
Voor de Waddeneilanden is aangewezen gebiedsgedeputeerde Tineke Schokker-Strampel
Plattelânsprojekten Waddeneilanden wil samen met de regio werken aan een duurzaam en dynamisch evenwicht tussen natuur, landbouw, landschap, cultuurhistorie, toerisme en midden en klein bedrijf.
>

Sloop markante boerderij.


Buren 3 september -
Werknemers van IJs Oud zijn vanmorgen begonnen met de sloop van één van die origenele Amelander boerederijen. Met de sloop van de boerderij van "Jan de Post" verdwijnt een markante boerderije aan de Strandweg in Buren. Huidige eigenaar en zoon Paul Brouwer laat de boerderij slopen on plaats te maken voor een woning van zijn dochter. De boerderij op Ameland staat centraal in een studie van Oene Straatsma. De voormalig huisarts verricht al jaren studie naar de bouw van boerderijen op Ameland. Hij heeft hierover gepubliceerd. Op dit moment is hij bezig met de boerderijen in Buren.

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra De pannen zijn er al af .Tri Ambla 2007.


Nes 2 september -
Op zaterdag 15 september zal al weer de zesde editie van de Tri-Ambla plaatsvinden. Op dit moment hebben al meer dan 250 deelnemers zich ingeschreven voor de grootste Offroad Triathlon van Nederland. Onder hen bevindt zich meervoudig winnaar en voormalig Europees- en wereldkampioen Rob Barel. De prijzen zullen uitgereikt worden door gedeputeerde van de provincie Fryslân, mevrouw Schokker-Strampel. Op zondag de 16de gaan meer dan 50 kinderen van start voor hun triathlon.
Dit jaar voor het eerst een extra zware uitvoering van de Tri-Ambla, de XL bestaat uit 2 km zwemmen in een vaak onrustige waddenzee, 40 Km fietsen off-road naar de meest westelijke punt van Ameland afgesloten met 15 KM hardlopen rondom het dorp Nes. Zee, polder, bos, duinen en Strand, de deelnemers komen het allemaal tegen.
In 2008 zal de op Ameland het Europees Kampioenschap offroad triathlon plaatsvinden, voor zowel de organisatie als veel atleten staat de editie van dit jaar daarom ook in het teken van 2008.

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra De jeugd van Ameland is al flink aan het trainen .Röntgen op Ameland.


Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Dokter Jaxobs achter het röntgenapparaat. .Vliegeren op Ameland.


Buren 25/26 augustus -
Voor de vijfde maal werd op het strand van Ameland door Klein Vaarwater in samenwerking met vliegervereniging de Wynpust uit Drachten een vliegers[ectakel

Voor een beeldverslag
klik hier >>

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Vliegervissen boven het duin. .Baggeren aan vaargeul Ameland.


Nes/Holwerd 23 augustus -
Rijkswaterstaat zet extra baggermachines in om een eind aan de problemen met de veerboten te maken
Een smalle en ondiepe vaargeul tussen Holwerd en Ameland hindert de veerboten van Wagenborg. Voortdurend is er sprake van vertraagde passagiersveerdiens Ameland/Holwerd vice versa. Wagenborgdirecteur Ger van Langen vindt de situatie ook gevaarlijk. Het komt regelmatig voor dat de veerboten "Oerd" en "Sier" elkaar op enkele meters moeten passeren De rijksdienst heeft aannemer gesommeert nu extra baggerboten in te zetten om een eind aan de problemen met de veerdienst te maken. Een rijkswaterstaatwoordvoerder erkent de baggerklus te hebben onderschat door aanvankelijk maar één hopperzuiger in te zetten. "Er had eerder meer baggercapaciteit moeten worden ingezet", stelt hij. De aannemer, die het werk voor RWS uitvoerd, is inmiddels met meer capiciteit aan het baggeren. "De aannemer doet zijn uiterste best en zet er vaart achter. Voor zover wij dat nu kunnen inschatten, zijn de problemen met de vaargeul over enkele weken voorbij." Wagenborg-directeur Van Langen verklaart dat samen met Rijkswaterstaat wordt gezocht naar een meer definitieve oplossing, De huidige vaarmogelijkheden vindt Van Langen onaanvaardbaar. Al hele jaar kan niet voldaan worden aan de eisen. Hij zegt daarover: "De minimale vaarwegafmetingen worden niet gehaald. Daardoor staat de veiligheid onder druk. Onze schepen moeten elkaar in het zomerseizoen goed kunnen passeren, maar dat is nu bijna nergens mogelijk. Het dichtslibben van de vaargeul wijt Van Langen aan het veranderende wantij tussen Holwerd en Ameland. Bij Holwerd zou daardoor minder stroming in het water zijn met als gevolg afzetting sediment in de vaargeulen." Natuurliefhebbers geven ook aan dat het verdwijnen van de mosselbanken een vervlakkende werking heeft op de waddenbodem. Mosselbanken hielden slib vast, waardoor de geulen dieper bleven en er stroomsnelheid in aanwezig bleef. De activiteiten van de mossel- en kokkelvissers hebben een verwoestende uitwerking op het waddenlandschap gehad. Alleen al het baggeren kost miljoenen.

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Met zelfs een kraan wordt geprobeerd de vaargeul te geven. .Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Op enkele meters passeren de veerboten elkaar. .Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra De veerboot komt aan op het moment dat hij bijna zou moeten vertrekken. .Bruinvis ligt na stranding uren in het zand.


Nes 22 augustus -
Een jong bruinvisje spoelde vannacht om ongeveer drie uur aan op het strand Om kwart over zeven onderweg naar hun werk vonden Kees Visser en Sip de Jong van de Gemeente Ameland het ongeveer een jaar oude dier op het strand bij Nes. Op de foto legt Jan Kienstra van het natuurmuseum het dier op de speciale brancard. Sip Boelens assisteert hem daarbij Zoals gebruikelijk wordt direct gebeld met Dirk Visser uit Hollum. Hij coördineert de reddingsacties van gestrande zeebewoners.Om te voorkomen dat het zoogdier een zonnebrand oploopt koelden Sip en Kees deze met zeewater.De bruinvis heeft een hele dunne huid, zoals alle dolfijnachtigen De bruinvis werd op een speciale brancard naar het natuurmuseum in Nes vervoerd. Later op de dag is het dier naar Harderwijk gebracht. Hij maakt het daar goed. Weer opgelapt kan ze later terug naar een groep soortgenoten in Noordzee. De lichte verwondingen aan de staart zien er goed uit. Zij is levendig en oogt gezond.'' Zo gemiddeld eens per week spoelden er vorig jaar een bruinvis aan op het Ameland. Vaak zijn ze dan al overleden.

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Op de foto tilt Jan Kienstra het diertje in de hangbrancard, geassisteerd door Sip Boelens. .Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra De bruinvis blijft rustig onder de zorgen van Kees en Sip. .Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Terwijl Kees Visser het luchtgat dichthoudt sproeit Sip de Jong Water over het zeedier. .Paarden Marathon op Ameland.


Hollum 18 augustus -
Voor een beeldverslag
klik hier >>

Friese Paardekeuring op Ameland.


Ballum 7 augustus -
Voor een beeldverslag
klik hier >>

Roggefeest op Ameland.


Nes 3 augustus -
Voor een beeldverslag
klik hier >>

Roggefeest volwassen.


Nes 3 augustusi -
Het Roggefeest editie nummer eenentwintig, een volwassen jaargang. Een kenmerk was het eigen inkomen. Aan de randen van het centrum van Nes werd een entree geheven van twee euro. Wat kregeng de ongeveer twaalfduizend bezoekers voor dit bedrag? Straattheater en muziekvan 13:00 uur tot diep in de nacht, Speciaal voor het nachtelijk feest kwamen ze uit het noorden van Nederland. Voor een beeldverslag
klik hier >>

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Wel vliegfeest in Ballum .Open golf kampioenschap Ameland.


Hollum 9/10 juni -
Het Open kampioenschap Ameland kende een internationale deelname. Zeven Ieren en ook enkele duitsers waren naar het Waddeneiland gereisd. Zaterdag werd het toernooi onder bijna tropische omstandigheden gespeeld. Ameland heeft een negen holes baan, het parcours moet dus twee maal worden gelopen. Aan het eind van de dag stond een drietal aan de leiding Ynse Schaap uit Akkrum, de Ier JohnJoe Smith en Pieter de Jong. De laatste was samen met zijn broer Tjeerd en vader Harmen naar de Ouwe Polle gekomen. De drieentwintigjarige student uit Groningen heeft Amelander roots. Zijn grootvader was de bekende eilander politieagent Piet de Jong.

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Gedrieën kijken de slag van Joe John Smith na. Links Ynse Schaap (l), de Ier en Pieter de Jong (R) .Beachrugby 2007.


Nes 8/9/10 juni -
Het Diok uit Leiden won de finale dames van WASP uit Nijmegen met met 19- 10
De finale ging tussen hun team een Engelse legerteam Reme RUFC en Dwingeloo. De rugbyers uit Drente wonnen met 8 tegen 12 De Engelsen zijn bijna allemaal afkomstig van de Fiji eilanden.
In de rust werd de finales middag nog eens extra opgefleurd met de sprint van een streaker in de lengte over het wedstrijdveld.

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Een van de Zeepaardjes. .Rondje Ameland.


Ameland 9 juni -
De eerste aankomende in het elfde rondje Ameland was de zelfde als het vorig jaar: Mario Bunicich. Dit keer ternauwernood. Francis Rouppe van der Voort liep voor hem uit. Een mobiel zakelijk telefoon gesprek noopte hem de pas in te houden en Mario te laten passeren. Voor recorddeelneemster (10 maal) Jacqueline Ridder-deJong was dit de laatste maal zo verklaarde zij na afloop. Het is de laatste keer werd meer gehoord. Door de hitte, vooral op de Oerdvlakte was dit een zware wandelijng rondom Ameland.

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Een lang lint lopers langs de dijk in de Ballumer Bocht .Rob baart op Amelander Strand.


Nes 8/9/10 juni -
Gistermiddag werd om 12:45 op het strand bij paal 16/6 een zeehond op het strand gevonden. De te hulp geroepen R.W.S.er en strandbewaker Dirk Visser constateerde direct dat het om een zwangere zeehond in barensweeen ging. Zeehonden komen als ze gaan bevallen met hoog water het strand of zandplaat op. Zodra het water gaat zakken zet de bevalling in en wordt kort daarna de zeehondebaby geboren.
Het was rustig wachten op de nieuweling. Ondertussen zette Dirk het strand af om het zoogdier een rustige verlossing te geven. De zeehond perstte wel, er werden wat vliezen zichtbaar, maar de bevalling zette niet door.
Na enige uren te hebben gewacht besloot Dirk om de hulp van het Zeehondecentrum in Pietersburen in te roepen. Tegen achten kwamen dezen aan. Na onderzoek van de zeehond werd besloten deze mee te nemen naar de wal.
Heere Schols, de dierenarts op Ameland, wilde toch ook nog even kijken. Na bij vele koeien, paarden en schapen bevallingen te hebben verricht, lukte het hem een levend jong naar buiten te halen. Op de parkeerplaats van Rijkswaterstaat te Ameland vond deze gebeurtenis plaats
Naar traditie wordt een zeehond vernoemd naar de degene die hem vindt of ter wereld helpt. Het was een meisje, zodat de boreling werd vernoemd naar de Vrouw van dierenarts Schols; Afke

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra De pasgeboren Afke . .Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra De pasgeboren Afke met moeder. .Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra De zeehond wordt op strand onderzocht . .Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Na uren persen. .Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Voor het eerst is zichtbaar dat er een bevalling aanstaande is . .Twee zeepaardjes op Ameland.


Nes 5 juni - Sinds 25 mei zwemt voor het eerst een zeepaardje in het aquarium van het Natuurcentrum. Garnalenkotter LO20 ving het diertje in de zee rond Ameland. De kotter LO10 er een op 4 juni en stond deze met plezier af aan het Natuurcentrum Ameland. Beiden zijn Kortsnuitzeepaardjes (Hippocampus hippocompus) en van het vrouwelijk geslacht. Er zijn een 35 soorten zeepaardjes, de meesten komen voor in warme wateren. Het Langsnuitzeepaardje (Hippocampus ramulosus) is een zeldzaamheid in de Noordzeevoor. Het Kortsnuitzeepaardje (Hippocampus hippocompus) komt steeds vaker hier voor. Het warmer worden van het Noordzeewater speelt daar waarschijnlijk een rol in.

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Johan Krol Een van de Zeepaardjes. .Claims kosten gemeenten steeds meer.


Ballum 5 juni - Gemeenten hebben te maken met fors hogere kosten doordat ze vaker en sneller aansprakelijk worden gesteld. Burgers zetten eerder juridische stappen wanneer zij schade lijden door toedoen van gemeentes. Ook bedrijven nemen sneller actie wanneer zij zich benadeeld zijn door de gemeentelijke overheid. Een gemiddelde gemeente kan de kosten die gemoeid zijn met aansprakelijkheidskwesties al snel met enkele tienduizenden euro's per jaar terugdringen.
Gebreken aan het wegdek of de stoep of het weigeren van een vergunning leiden steeds vaker tot soms aanzienlijke claims. Gemeenten zoeken daarom manieren om hun aansprakelijkheidsrisico's te verkleinen of te beperken. Manieren om de schadelasten te beperken, zijn een betere interne administratie, een goed onderhouds- en preventiebeleid en juridisch goed onderbouwde verordeningen.
Besparingen Veruit de meeste claims hebben betrekking op het wegbeheer van gemeenten, bijvoorbeeld als er letsel is door gebreken aan het wegdek of als gevolg van een verkeersgevaarlijke situatie. Maar ook het weigeren van een vergunning kan tot een forse schadeclaim leiden.Denk bijvoorbeeld aan het weigeren van een bouwvergunning voor een supermarkt. Het toekennen van een vergunning kan eveneens een claim veroorzaken, zoals het verlenen van een vergunning voor de exploitatie van een bedrijf waardoor onevenredig veel hinder en schade ontstaat voor omwonenden. Nederlandse gemeenten zijn hierdoor de laatste jaren met een forse kostenstijging geconfronteerd.

Natuurgebied het Hon.


Buren - 3 juni-
De Amelander Men en Ruiter Vereniging organiseerde als eerste opstapje op het land van Hendrik Metz een minimarathon. In twee manches werd door de aanspanningen geprobeerd een zo snel mogelijke tijd en geen strafpunten te halen. Het beste resultaat telde. Twee menners hadden uiteindelijk een zelfde tijd. Het middelen van hun tijd van beide manches leverde als winnaar Theo de Boer op. Pieter Lublink werd nu tweede. Fotograaf Jan Spoelstra laat in een fotoreportage beelden van deze vorm van paardensport zien.
kijk op www.ameland.org/paard07

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto's: Jan SpoelstraNieuw college Friesland.


Leeuwwarden 30 mei - Vanmiddag om 15.30 uur is het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân geďnstalleerd. Anita Andriesen (PvdA), Jannewietske de Vries (PvdA), Tineke Schokker (CDA), Piet Adema (CU) en Sjoerd Galema (CDA) legden de eed of belofte af ten overstaan van Commissaris van de Koningin Ed Nijpels. Nieuw college van Gedeputeerde Staten geďnstalleerd

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jeroen Horsthuis Gerjan van Hoewijck en Jaap Boersma (r) werken hard aan Ida Mary. .Gevolgen voor bouw K.I.A door Rekenkamer geconstateerde schijn van belangenverstrengeling bij raadsleden.


Nes 27 mei - Constateringen uit het rapport Rekenkamer kunnen
(voor meer informatie, zaak Winsum, klik hier>>) vergaande gevolgen hebben voor de bouw van het K.I.A. van de S.T.A.M. en verder gemeentelijk beleid. De zaak Winsum geeft aanleiding tot succesvol procederen. De vaststelling in het rapport over de gang van zaken rond het K.I.A. van de STichting Amelander Musea door de Rekenkamercommissie gemeente Ameland van de schijn van belangenverstrengeling in de besluitvorming kan zodoende flinke consequenties hebben. De belangen van enkele raadsleden en de stemverhouding laten parallelen zien met de zaak Winsum.

Rekenkamer ziet in ieder geval schijn van belangenverstrengeling bij raadsleden.


Ballum 23 mei - In het rapport over de gang van zaken rond het K.I.A. van de STichting Amelander Musea is de Rekenkamercommissie gemeente Ameland erg kritisch rond de schijn van belangenverstrengeling in de besluitvorming. Twee raadsleden van de coalitie waren ten tijde bestuurslid bij de Stam, net als de toenmalige burgemeester. Een derde raadslid was toen door de STAM een baan bij deze organisatie toegezegd. Oppositieleider Willem Bakema wees toen op jurisprudentie aangaande het stemmen als raadslid over zaken waarin deze een belang heeft. Burgemeester Paul Verhoeven, hiervan geen kennis hebbende, wees dit als niet ter zake doende af. Gezien de kleine meerderheid is het stemgedrag van deze raadsleden en de opstelling van de burgemeester cruciaal geweest bij de besluitvorming.
De rekenkamer zegt hierover het volgende:

De commissie adviseert de raad zich in een open discussie te bezinnen op de vraag welke handelwijze wenselijk is wanneer individuele raadsleden door hun handelen de schijn van belangenverstrengeling (kunnen) opwekken, alsook hoe zij deze schijn zoveel mogelijk kunnen voorkomen en vervolgens op basis van deze discussie een gedragscode op te stellen als hulpmiddel voor een in voorkomende gevallen zuivere besluitvorming door de raad.
Volgende week hierover meer

Twee zeepaardjes op Ameland.


Nes 5 juni - Sinds 25 mei zwemt voor het eerst een zeepaardje in het aquarium van het Natuurcentrum. Garnalenkotter LO20 ving het diertje in de zee rond Ameland. De kotter LO10 er een op 4 juni en stond deze met plezier af aan het Natuurcentrum Ameland. Beiden zijn Kortsnuitzeepaardjes (Hippocampus hippocompus) en van het vrouwelijk geslacht. Er zijn een 35 soorten zeepaardjes, de meesten komen voor in warme wateren. Het Langsnuitzeepaardje (Hippocampus ramulosus) is een zeldzaamheid in de Noordzeevoor. Het Kortsnuitzeepaardje (Hippocampus hippocompus) komt steeds vaker hier voor. Het warmer worden van het Noordzeewater speelt daar waarschijnlijk een rol in.

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Johan Krol Een van de Zeepaardjes. .Claims kosten gemeenten steeds meer.


Ballum 5 juni - Gemeenten hebben te maken met fors hogere kosten doordat ze vaker en sneller aansprakelijk worden gesteld. Burgers zetten eerder juridische stappen wanneer zij schade lijden door toedoen van gemeentes. Ook bedrijven nemen sneller actie wanneer zij zich benadeeld zijn door de gemeentelijke overheid. Een gemiddelde gemeente kan de kosten die gemoeid zijn met aansprakelijkheidskwesties al snel met enkele tienduizenden euro's per jaar terugdringen.
Gebreken aan het wegdek of de stoep of het weigeren van een vergunning leiden steeds vaker tot soms aanzienlijke claims. Gemeenten zoeken daarom manieren om hun aansprakelijkheidsrisico's te verkleinen of te beperken. Manieren om de schadelasten te beperken, zijn een betere interne administratie, een goed onderhouds- en preventiebeleid en juridisch goed onderbouwde verordeningen.
Besparingen Veruit de meeste claims hebben betrekking op het wegbeheer van gemeenten, bijvoorbeeld als er letsel is door gebreken aan het wegdek of als gevolg van een verkeersgevaarlijke situatie. Maar ook het weigeren van een vergunning kan tot een forse schadeclaim leiden.Denk bijvoorbeeld aan het weigeren van een bouwvergunning voor een supermarkt. Het toekennen van een vergunning kan eveneens een claim veroorzaken, zoals het verlenen van een vergunning voor de exploitatie van een bedrijf waardoor onevenredig veel hinder en schade ontstaat voor omwonenden. Nederlandse gemeenten zijn hierdoor de laatste jaren met een forse kostenstijging geconfronteerd.

Natuurgebied het Hon.


Buren - 3 juni-
De Amelander Men en Ruiter Vereniging organiseerde als eerste opstapje op het land van Hendrik Metz een minimarathon. In twee manches werd door de aanspanningen geprobeerd een zo snel mogelijke tijd en geen strafpunten te halen. Het beste resultaat telde. Twee menners hadden uiteindelijk een zelfde tijd. Het middelen van hun tijd van beide manches leverde als winnaar Theo de Boer op. Pieter Lublink werd nu tweede. Fotograaf Jan Spoelstra laat in een fotoreportage beelden van deze vorm van paardensport zien.
kijk op www.ameland.org/paard07

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto's: Jan SpoelstraNieuw college Friesland.


Leeuwwarden 30 mei - Vanmiddag om 15.30 uur is het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân geďnstalleerd. Anita Andriesen (PvdA), Jannewietske de Vries (PvdA), Tineke Schokker (CDA), Piet Adema (CU) en Sjoerd Galema (CDA) legden de eed of belofte af ten overstaan van Commissaris van de Koningin Ed Nijpels. Nieuw college van Gedeputeerde Staten geďnstalleerd

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jeroen Horsthuis Gerjan van Hoewijck en Jaap Boersma (r) werken hard aan Ida Mary. .Gevolgen voor bouw K.I.A door Rekenkamer geconstateerde schijn van belangenverstrengeling bij raadsleden.


Nes 27 mei - Constateringen uit het rapport Rekenkamer kunnen
(voor meer informatie, zaak Winsum, klik hier>>) vergaande gevolgen hebben voor de bouw van het K.I.A. van de S.T.A.M. en verder gemeentelijk beleid. De zaak Winsum geeft aanleiding tot succesvol procederen. De vaststelling in het rapport over de gang van zaken rond het K.I.A. van de STichting Amelander Musea door de Rekenkamercommissie gemeente Ameland van de schijn van belangenverstrengeling in de besluitvorming kan zodoende flinke consequenties hebben. De belangen van enkele raadsleden en de stemverhouding laten parallelen zien met de zaak Winsum.

Rekenkamer ziet in ieder geval schijn van belangenverstrengeling bij raadsleden.


Ballum 23 mei - In het rapport over de gang van zaken rond het K.I.A. van de STichting Amelander Musea is de Rekenkamercommissie gemeente Ameland erg kritisch rond de schijn van belangenverstrengeling in de besluitvorming. Twee raadsleden van de coalitie waren ten tijde bestuurslid bij de Stam, net als de toenmalige burgemeester. Een derde raadslid was toen door de STAM een baan bij deze organisatie toegezegd. Oppositieleider Willem Bakema wees toen op jurisprudentie aangaande het stemmen als raadslid over zaken waarin deze een belang heeft. Burgemeester Paul Verhoeven, hiervan geen kennis hebbende, wees dit als niet ter zake doende af. Gezien de kleine meerderheid is het stemgedrag van deze raadsleden en de opstelling van de burgemeester cruciaal geweest bij de besluitvorming.
De rekenkamer zegt hierover het volgende:

De commissie adviseert de raad zich in een open discussie te bezinnen op de vraag welke handelwijze wenselijk is wanneer individuele raadsleden door hun handelen de schijn van belangenverstrengeling (kunnen) opwekken, alsook hoe zij deze schijn zoveel mogelijk kunnen voorkomen en vervolgens op basis van deze discussie een gedragscode op te stellen als hulpmiddel voor een in voorkomende gevallen zuivere besluitvorming door de raad.
Volgende week hierover meerWerken aan voormalige mrb Ida Mary.


Hollum 23 mei - Gerjan van Hoewijck en Jaap Boersma (r) werken hard aan Ida Mary. Samen met de Kurt Karlsen liggen ze in een loods. De Kurt Karlsen word pas volgend jaar opgeknapt. In de museumhaven Zeemanshoop is op dit moment ruim plaats, nu er een drietal vaste bewoners naar Zweden zijn afgereisd. Eind juni begin juli hoopt eigenaar Jaap Boersma de Ida te water kunnen laten.

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Gerjan van Hoewijck en Jaap Boersma (r) werken hard aan Ida Mary. .Dijken Ameland niet 100% veilig.


Nes 22 mei - Het Wetterskip Fryslân heeft 5,91 miljoen euro vrijgemaakt als voorbereidingskrediet ten behoeve van de dijkversterking op Ameland. De bekleding en beschermlaag van steen en grast van de waddenzeedijk halen niet de veiligheidsnormen die gesteld worden. Een superstorm kan niet worden doorstaan. Dit bleek al in 2005 tijdens de toetsing op veiligheid, een vijfjaarlijkse wettelijk verplichte veiligheidstoets. Er zou op dit moment geen reëel veiligheidsrisico zijn. De Totale kosten van dijkverbetering, 39,4 miljoen euro inclusief voorbereidingen, worden betaald door het Rijk. Eerst in 2008 starten de wekzaamheden.

Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

©2007 foto: Jan Spoelstra Ameland wordt beter beschermd tegen hoog water. .Duinen Ameland aangewezen als Natura 2000 gebied.


Den Haag - 21 mei-
Vanaf woensdag ligt onder andere op het gemeentehuis in Ballum de ontwerpbesluiten voor de aanwijzing van onderstaande gebieden tot Natura 2000 gebied ter inzage.

 • Waddenzee (1)
 • Duinen en Lage Land Texel (2)
 • Duinen Vlieland (3)
 • Duinen Terschelling (4)
 • Duinen Ameland (5)
 • Duinen Schiermonnikoog (6)
 • Noordzeekustzone vanaf de grens met Duitsland tot aan Petten (7)


  Op 29 mei is er vanaf 18:00 uur in de Amelander Kaap inspraakavond. De avond start met een informatiemarkt. Hierna start om 19:30 het officiële gedeelte van de avond.Het programma is als volgt:

 • 19.30 uur: opening van de avond en presentatie over Natura 2000 in het waddengebied;
 • 20.15 uur: vragenuur met een panel onder leiding van LNV-regiodirecteur H.R. Oosterveld;
 • 21.15 uur: koffie en thee op de informatiemarkt;


  De Natura 2000-gebieden betreffen zowel Vogelrichtlijn- als Habitatrichtlijngebieden. De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels al in de periode 1986-2005 aangewezen. De aanwijzing van de Habitatrichtlijngebieden, die in mei 2003 zijn aangemeld bij de Europese Commissie, zal vanaf eind 2007 plaatsvinden.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra De duinen op het Hon, een deel van het eiland wat straks aangewezen wordt als Natura 2000 gebied. .  Fietstocht op Ameland.


  Nes - 18 mei-
  Veel fietsers met achterop een vlaggetje van het Staats BosBeheer reden over Ameland. Traditiegetrouw organiseerde SSB samen met Rijkswaterstaat een fietstocht over een deel van Ameland. Langs de 16 km. lange route stonden kraampjes van eilander nonpronfit organisaties.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto's: Jan Spoelstra Fietsen langs de Stuidijk met in de achtergrond één van de kraampjes.  Natuurgebied het Hon.


  Nes - 17 mei-
  Een uitstapje naar het Oerd en het Hon mag u eigenlijk niet overslaan bij uw bezoek aan het eiland Ameland. Fotograaf Jan Spoelstra laat in een fotoreportage
  als Amelandtip u dit fraaie gebied "het Hon" zien Het deel van het eiland waar u een alle rust kunt genieten van flora en fauna. Aan de horizon ligt er het volgende eiland Schiermonnikoog.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto's: Jan Spoelstra  Expositie vliegveld Ameland.


  Hollum - 16 mei-
  Met een ferme ruk aan de propellor van een nepvliegtuig in de voortuin van het Sordragersmuseum opende Rob Swart de expositie over vijftig jaar vliegveld op Ameland.
  In 1957 werd de vlakte ten zuidoosten van de Lange Dűnen aangewezen door de toenmalige minister van verkeer. Ameland had een vliegveld nodig. In onder ander 1946 was in winter het eiland alleen nog maar door de lucht te bereiken. Op het strand kon een vliegtuigje landen.
  Voorafgaand aan deze handeling had deze voormalige vlieger op Ameland verteld over de tijd dat hij op het eiland vloog. Vooral de winter van 1963 had veel indruk op hem gemaakt. Ameland was toen maandenlang van de "vaste wal" afgesloten. Het enige overgebleven vervoer was door de lucht. Op laatst van deze winterperiode was ook de olie van de elektriciteitscentrale op. De P.E.N. boodt toen vijftig gulden als de twintiger een vat olie door de lucht naar Ameland wou vliegen.
  Twee vorige sprekers; museumdirecteur Joop de Joop en burgemeester Albert, hadden hiervoor al het belang van het vliegveld voor Ameland benadrukt.
  Joop, als roggebroodbakkerszoon, wist zich nog te herinneren dat in die strenge winter het roggemeel op raakte. De volgende winter zo vervolgde hij durfde zijn vader het risico niet te nemen en de vulde meer dan de opslagplaats met zakken roggemeel.
  Op zoek naar fotomateriaal voor de aanstaande expositie kwamen het museum in contact met de oud-ICTer en voormalig piloot. Hij verricht vrijwilligerswerk op het aviodrome in Lelystad.
  Burgemeester de Hoop vroeg, pas aangetreden als burgemeester naar de snelste wijze was om Vlieland te bereiken voor een overleg. Per vliegtuig luidde het antwoord, maar werd er aan toegevoegd op Vlieland moet wel op het strand geland worden. Hij koos toen toch maar voor een reis per boot. Vroeger werd wel op het strand geland. ( noot: De R.L.D. staat dit niet meer toe, zoals vorig jaar nog op Terschelling bleek.)
  Ameland mag zich gelukkig prijzen over een vliegveld te kunnen beschikken zo besloot de Amelander burgevader zijn spreektijd.
  In de expositieruimte is zelfs een flightsimulator opgesteld, zo kan er door de bezoekers op Ameland gevlogen worden. De overzichtsexpositie blijft tot 22 oktober te bezichtigen.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra R. Swart laat het met zeil bedekte vliegtuig op Ameland zien. Tijdens de strenge winter werd deze methode gebruikt om ijsvorming op het vliegtuig te voorkomen.  Kiting op de Waddenzee.


  Nes - 15 mei-
  Onze fotograaf Jan Spoelstra laat op
  foto.janspoelstra.nl/kite een fraaie fotoserie zien over het kite surfen op de Waddenzee

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto's: Jan Spoelstra  Weidevogels doen het goed.


  Buren -15 mei-. Op Ameland doen de weidevogels het goed blijkens een verslag van de vogelwacht uit 2006.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Deze moeder en kuiken kievit bevinden in het sappige gras van de Buremer Mieden.  Reisverslag Amelander reddingboten.


  Ballum - 15 mei-
  De zondagmorgen vanaf Ameland vertrokken oude reddingboten hebben de sluizen van het Kieler Kanaal bereikt. Ondertussen hebben de twee gezelschap gekregen van de Neeltje Jacoba en de Arthur. Met name de Neeltje Kacoba is een bekende naam, vooral door zijn oud-eigenaar Klaas Bruinsma. De motorreddingboot is nu eigendom van H. Roosendaal uit Enkhuizen.
  De Arthur is van de oud-Amelander Ynze de Jong. Vanavond zal Dries van der Laag met zijn Baron van Kattedijke vertrekken om zich aan einde van deze week bij de andere boten uit de museumhaven "Zeemanshoop" te voegen.
  De oud-reddingboten zijn op uitnodiging van Zweedse reddingmaatschappij naar Zweden gevaren om het haar honderjarig bestaan te vieren.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra mrb Blue Highlander in het Amelander gat. De in de deuropening zittende Klaas en Sietske Sinnema zwaaien terug naar de hen uitzwaaiende Amelanders  Wilhelminaschool wint prijs.


  Leeuwarden 14 mei -
  Op dinsdag 15 mei komen leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool uit Hollum (Ameland) naar de vaste wal voor een feestelijke dag vol activiteiten. Leerlinge Bente Nagtegaal (9 jaar) uit groep 5 heeft een prijs gewonnen en mag haar hele klas meenemen naar het Fries Museum in Leeuwarden waar van alles staat te gebeuren.
  Bente deed in februari mee aan de strip- en verhalenwedstrijd van het educatieproject Help pake en beppe de vakantie door en won de hoofdprijs! Voor zichzelf heeft Bente een mooie fiets gewonnen, voor haar klas een dagje uitje in Leeuwarden.
  De fiets staat inmiddels bij de familie Nagtegaal in de schuur. Op dinsdag 15 mei is het de beurt aan Bentes klasgenootjes om te genieten van de prijs die Bente voor hun heeft gewonnen; een workshop striptekenen door het Leeuwarder stripcollectief Mudhoen. De workshop vindt plaats in het Fries Museum, waar de leerlingen ook de museumles Met mevrouw Rommelkont het museum rond krijgen aangeboden. Voordat de Amelanders weer huiswaarts keren, staat nog de beklimming van de 183 treden tellende Oldehove in Leeuwarden op het programma!
  Het educatieproject Help pake en beppe de vakantie door wordt jaarlijks georganiseerd vanuit het Fries Educatief Platvorm (FEP) in samenwerking met Museumfederatie Fryslbn. Maar liefst 41 musea, archieven en bibliotheken organiseerden in de voorjaarsvakantie van 27 februari t/m 2 maart 2007 activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun grootouders. Op vertoon van hun pake en beppe hadden kinderen de hele week gratis entree bij deze instellingen.
  De activiteitenweek werd dit jaar voor de zesde keer georganiseerd en was met ruim 7000 bezoekers een groot succes. Ook de deelname aan de kleur, verhalen- & stripwedstrijd was groot. Er kwamen meer dan 400 inzendingen binnen.
  Kijk voor meer info over het educatieproject op
  www.helppakedevakantiedoor.nl

  Beide wethouders buigen voor raad.


  Ballum 14 mei -
  In het inmiddels zware dossier van de ambtswoning van de burgemeester hebben de beide wethouders inmiddels hun spijt betuigd voor de gang van zaken, met name de informatieverstrekking aan de raad.. Zowel Nico Oud als Willem Bakema hebben geen spijt over de besluitvorming. door het college. Willem Bakema zegde toe in deze gevallen de raad eerder op de hoogte te zullen brengen. Burgemeester de Hoop heeft zich bewust niet met de verbouwingsprocedure bemoeid. Naast burgervader is hij als gebruiker van de woning betrokkene. Het is raar zo vindt hij, dat er een woning betrokken moest worden die niet 100 % was.

  Amuse in Amjaad.


  Nes - 14 mei-
  In het restaurant Amjaad op Ameland werd onder auspicieen van Friesland Culinair een workshop in kooktechnieken gehouden. Daarna was er een wedstrijd voor de Amelander koks in het vervaardigen van de "amuse". Vertaald vanuit het Frans is ëen "amuse bouche" een "mondpleziertje". Het hapje wordt geserveerd bij het aperitief. Restaurants zien de amuse als een groet uit de keuken en wordt tevens beschouwd als een uiting van het kok zijn kunnen. Een amuse prikkelt smaakpapillen, is eetlustopwekkend en streelt het oog. Na een beoordeling door de vakjury en een publieksjury werden prijzen, een wisselbeker en een publieksprijs, uitgedeeld

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra De deelnemende koks voor een van de laatste amuse's.  Prestatieovereenkomst waterbeheer.


  Leeuwarden 10 mei -
  Provincie en Wetterskip Fryslân ondertekenen prestatieovereenkomst waterbeheer.
  De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben afspraken gemaakt over het waterbeheer in Fryslân. Deze staan beschreven in een prestatieovereenkomst. Vandaag hebben gedeputeerde Bijman en dijkgraaf Van Erkelens deze overeenkomst ondertekend. Het is de eerste keer dat de provincie en het waterschap een prestatieovereenkomst sluiten.
  Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen aan het watersysteem in Fryslân. Dit systeem omvat grond- en oppervlaktewater. De provincie stelt beleids­kaders op; het waterschap voert het beheer. Gezien de nauwe relatie tussen provincie en waterschap bij het opstellen en uitvoeren van water­beleid en -beheer willen provincie en waterschap eenmaal per jaar nadere afspraken maken over te behalen resultaten in het waterbeheer. Deze worden in een prestatie­overeenkomst vastgelegd.
  In de prestatieovereenkomst staan afspraken over de voorbereiding van de nieuwe water­plannen, over het deels gezamenlijk uitvoeren van communicatie over waterbeheer en over enkele inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot waterbeheer. Ook wordt gesproken over het zwemwater, het Friese Meren project en het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied.

  Kamerlid spelen op internet.


  Den Haag 10 mei -
  Jongeren kunnen Kamerlid gaan spelen op internet. De Tweede Kamer trekt in de ontwerpbegroting voor volgend jaar 90.000 euro uit voor een interactieve website, gericht op jongeren van 15 tot 18 jaar. Onderdeel van die site wordt een computerspel, dat via internet gespeeld kan worden. Jongeren verplaatsen zich daarbij in de positie van een lid van de Tweede Kamer. Het presidium van de Tweede Kamer, wil jongeren nauwer betrekken bij de politiek. Het presidium is het bestuur van de Tweede Kamer en bestaat uit het College van de Voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer met een organisatorische en administratieve taak. Bron: Tweede Kamer

  Eerste burgerinitiatief Friesland.


  Leeuwarden 10 mei -
  Eerste burgerinitiatief Friesland
  - Vroeg op stap actie -
  Commissaris van de Koningin van Fryslân, de heer Nijpels, neemt morgenochtend het eerste burgerinitiatief van Fryslân in ontvangst. Myriam Loonen en Hannie Gorter uit Siegerswoude overhandigen dan hun voorstel met 1500 handtekeningen van inwoners van Fryslân voor de ‘Vroeg op Stap actie’ aan de Commissaris van de Koningin. Hiermee willen ze het overmatige alcoholmisbruik op jonge leeftijd en de nadelige gevolgen hiervan tegengaan. Op 29 mei aanstaande beslissen Provinciale Staten in hun vergadering of ze dit voorstel in hun daaropvolgende vergadering inhoudelijk willen behandelen.

  Informatie zwemwaterkwaliteit Friesland.


  Nes 10 mei -
  De actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie Fryslăn is het hele zomerseizoen te krijgen via de zwemwatertelefoon (058-2925650). De informatie is ook te raadplegen via NOS-teletekst (pagina 725) en via www.fryslan.nl.

  Excursies op Ameland.


  Nes 10 mei -
  Het natuurmuseum heeft een nieuwe site: www.excursieameland.nl. Dit is een speciale site met groepsactiviteiten en excursies, zoals wadactiviteiten, strandexcursies en natuuractiviteiten. Naast informatie opdoen kunt u via de site rechtstreeks contact opnemen met het natuurcentrum en kunnen excursies en activiteiten worden geboekt.

  Slechte matrassen.


  Nes 10 mei -
  Een slechte matras leidt niet altijd tot lichamelijke klachten.Daarbij hoeft een goede matras niet peperduur te zijn, erkent zelfs de verkoper van de duurdere soort, met als toevoeging: de goedkope hebben doorgaans een kortere levensduur.
  De ideale matras geschikt voor iedereen bestaat niet, al willen Tempur en Hästens ons anders doen geloven. Maar in principe is er voor voor ieder een persoonlijke.
  Na 10 jaar jaar is uw matras echt aan vervanging toe. Dan is er weinig over van de ondersteunende werking van matras. De lagen waaaruit vooral de betere is opgebouwd zijn samengeklonterd tot één plak.
  De huisstofmijt voeden zich o.a.met de schimmels, die groeien op de overblijfselen van menselijke vochten en de huidschilfers die wij achterlaten op nachtelijke rustplaats. Om hygiënische redenen is het verstandig u bijtijds van een nieuwe frisse matras te voorzien.
  Een goede matras ventileert en isoleert niet alleen goed, hij geeft steun op de juiste plaatsen, zoals bij schouders, bekken en enkels.
  Gewicht en lengte zijn dus maatgevend. Net als een persoonlijke voorkeur voor zacht of hard. Twee eenpersoonsmatrassen zijn beter voor de gezamelijke nachtrust dan een tweepersoons exemplaar. Van belang is bovendien het afstemmen van matras en bedbodem. Problemen met de nachtrust zijn niet verholpen met de aanschaf van een dure matras, als de twintig jaar oude, doorgezakte lattenbodem blijft liggen

  Vredeman de Vries Prijs.


  Leeuwarden 9 mei -
  Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2007
  De provincie Fryslân reikt dit jaar voor de vierde keer de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving uit. Ontwerpers, vormgevers of opdrachtgevers kunnen zich tot 27 juni aanmelden om in aanmerking te komen voor de prijs. De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury die door Gedeputeerde Staten van Fryslân is benoemd. De provincie wil met deze prijs voor vormgeving een impuls geven aan de ontwikkeling van en de belangstelling voor vormgeving in Fryslân.
  Jury
  De jury bestaat dit jaar uit Peter Stut (industrieel ontwerper en docent), André Naberman (industrieel ontwerper en adviseur bij Syntens), Vanessa van Dam (grafisch ontwerper en docent), Tellervo Barnhoorn (conservator Nationaal Vlechtmuseum) en Liesbeth den Besten (kunsthistoricus en publicist). De gedeputeerde van Cultuur van de Provincie Fryslân is technisch voorzitter van de jury en heeft geen stemrecht. De jury nomineert inzendingen en kiest uit de nominaties een uiteindelijke prijswinnaar.
  Prijsuitreiking
  De prijswinnaar wordt op dinsdagmiddag 6 november in De Lawei in Drachten bekend gemaakt. Het team, bestaande uit de ontwerper en opdrachtgever van het winnende ontwerp, ontvangt een bedrag van € 5000,- en een oorkonde. Daarnaast zijn vijf bedragen van € 500,- per combinatie beschikbaar voor eervolle vermeldingen. De prijsuitreiking staat in het kader van een ontmoeting van opdrachtgevers, vormgevers en ontwerpers met jong talent. Want diezelfde middag zal ook de Philips Jongeren Designprijs worden uitgereikt, die dit jaar voor het eerst door Keunstwurk wordt georganiseerd. Met een designprijs voor jongeren heeft Fryslân een primeur; een podium voor jong talent in de leeftijd van 16 tot 26 jaar.

  Bouw huizen de Miede.


  Nes - 8 mei-
  Aan het Zuiderspruit te Nes is begonnen met de bouw van uiteindelijk negen woningen. Deze worden, op de inrichting en keuken na, compleet opgeleverd voor de kopers. Voor meer informatie kunt u zien op de
  website www.demiede.nl

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Zand voor de fundering wordt gestort.  Regels Jacobskruiskruid.


  Leeuwarden 7 mei -
  Regels voor bestrijding Jakobskruiskruid in Fryslân
  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met regels voor de bestrijding van Jakobskruiskruid in Fryslân. Met deze regels wil de provincie er voor zorgen dat groenbeheerders de plant gaan bestrijden wanneer het risico bestaat dat deze zich op ongewenste plekken uitbreidt, in de buurt staat van grazende dieren of in het hooi voor deze dieren terecht kan komen. De verordening waarin deze regels zijn opgenomen, wordt in de vergadering van Provinciale Staten van 28 mei behandeld.
  Het Jakobskruiskruid kan een vergiftigende werking hebben op met name paarden. De verordening ‘Jakobskruiskruid 2007’ is een onderdeel van een aantal maatregelen die de provincie neemt tegen het Jakobskruiskruid. Een aantal grote groenbeheers, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en het Wetterskip Fryslân hebben al maatregelen getroffen om de verspreiding van de plant tegen te gaan. De provincie zal de plant in de provinciale bermen terugdringen door een aangepast maaibeheer. Verder wordt de voorlichting over het Jakobskruiskruid geďntensiveerd. Over twee jaar wordt het effect van de maatregelen geëvalueerd en gerapporteerd aan Provinciale Staten.

  VERORDENING OP DE BESTRIJDING VAN JAKOBSKRUISKRUID IN DE PROVINCIE FRYSLAN
  (Jakobskruiskruidverordening provincie Fryslân 2007)
  (Provinciaal blad …………).

  Artikel 1.

  1.Rechthebbenden van gronden zijn verplicht Jakobskruiskruid, (Senecio Jacobea L.) te verwijderen of te laten verwijderen, dit indien het risico bestaat dat de plant wordt gegeten door landbouwhuisdieren of in veevoer terecht kan komen.

  2.Onder de rechthebbende wordt in deze verordening verstaan:
  De gebruiker, of, bij ontstentenis van deze, de eigenaar, met dien verstande, dat wanneer de gronden in vruchtgebruik, erfpacht of opstal zijn uitgegeven, de zakelijk gerechtigde voor de eigenaar in de plaats treedt.

  Artikel 2.

  Overtreding van artikel 1, eerste lid, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

  Artikel 3.

  Met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld bij artikel 1, eerste lid, zijn, naast de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren, belast de daarvoor door gedeputeerde staten aangewezen ambtenaren en functionarissen.’

  Artikel 4.

  1. Deze verordening treedt in werking op .. .. 2007

  2. Deze verordening kan aangehaald worden als “Jakobskruiskruidverordening provincieFryslân 2007”.

  Museumhaven in gebruik.


  Ballum - 4 mei-
  Schipper Theo de Boer heeft als eerst zijn schip afgemeerd in de nieuwe museumhaven in de Ballumer Bocht op Ameland. Zijn schip de "Zeemanshoop" is ook de naamgever van deze aanmeerplaats voor antieke reddingsboten. In voor subsidieland onvoorstelbaar korte tijd is deze voorziening op Ameland gerealiseerd.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Theo de Boer laat de "Zeemanshoop" achter in de museumhaven  4 mei op Ameland.


  Hollum 4 mei -
  Hollum Om 16:00 uur legden kinderen van groep 7 van de Koningin Wilhelmina School en obs De Schakel bloemen bij plaquette aan de voet van de hervormde kerktoren. Wethouder noemde in een toespraak voorafgaand, dat oorlog door de spellen op de computer lijkt verworden tot een speelbare virtual reality. Al voorbeeld noemde hij de oorlog in Irak zoals die op televisie bijna als een spel werd verslagen. Na een twee minuten stilte werden de bossen gele en witte bloemen voor de gedachtenisplaat aan de gevallen Amelanders.
  Op de algemene begraafplaats in Nes was er aandacht voor de boven Ameland omgekomen vlieger Thomas Anger. Uit Nieuw Zeeland was een oomzegster overgekomen voor het bijwonen van de gevallenen herdenking.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra De Hollumer jeugd tijdens de herdenking.  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Twee minuten stilte in Nes met de vlaggen halfstok.  Torenvalken op Ameland.


  Buren 4 mei -
  Vergeleken met het jaar 1989 (34 broedparen) is het aantal broedparen van de Torenvalk sterk achteruitgegaan. Voor deze soort wordt een een mindere inspanning gepleegt om het aantal broedparen vast te stellen. In 2006 werden 6 territoria vastgesteld. In twee gevonden nesten waren het aantal eieren gemiddeld 4,5; het aantal kuikens 3,67
  (voor de gegevens dank aan Johan Krol en IJme Brijker)

  In mei besteedt Het Amelander Nieuws in een special aandacht aan het dierenleven op Ameland.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Torenvalk rustend op afrasteringspaal  Museumhaven bijna klaar.


  Ballum 2 mei -
  In de Ballumer Bocht legt Leo Smit de laatste hand de gangway naar de aanlegsteiger van de mueumhaven. In de achtergrond last Patrick Boersma aan een van de meerpalen. Dit weekeinde worden de eerste antieke reddingboten verwacht aan te meren.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Leo Smit (vooraan) en Patrick Boersma aan het werk  Nog steeds baggeren in de Vaargeul .


  Nes 2 Mei -
  Nes De Aurora baggert, hier voor de veerdam, de vaargeul naar Ameland uit. Samen met de Roland VIII klaart dit baggerschip volgens rijkswaterstaat binnenkort deze klus. De minister van Verkeer en Waterstaat had echter 1 mei als einddatum voor deze klus genoemd.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra De Aurora aan het werk  Oranje Optocht in Hollum.


  Hollum 30 april -
  Elk jaar weer leveren Hollumers en ook Ballummers een flinke prestatie. Er worden weer zo'n 20 wagens in elkaar gezet voor de Oranje optocht op Koninginnedag.
  Voor een beelverslag hiervan
  klik hier >>>>>

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Een ander team uitgezocht voor Ameland promotie  Booreiland overheerst skyline Ameland .


  Nes 29 april -
  De Nederlandse Aardolie Maatschappij speurt opnieuw ter hoogte van paal 18 in Noordzee van Ameland naar aardgas. Naast het produktieplatform Ameland oost2 wordt vanaf een boorplateau onder een hoek zeewaarts gericht geboord. Later wordt er nog een boorplatform bij het NAM-produktieplateau Ameland Westgat geplaatst. Liefhebbers van techniek kunnen van het strand de booractiviteiten gadeslaan. Eind november verwacht de NAM de boringen af te ronden.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Kijkje vanaf het eiland  Nes - De Nederlandse Aardolie Maatschappij speurt opnieuw ter hoogte van paal 18 in Noordzee van Ameland naar aardgas. Naast het produktieplatform Ameland oost2 wordt vanaf een boorplateau onder een hoek zeewaarts gericht geboord. Later wordt er nog een boorplatform bij het NAM-produktieplateau Ameland Westgat geplaatst. De wordt wwer overheerst door booreilanden. Eind november verwacht de NAM de boringen af te ronden.

  Ameland heeft wat met oude auto's.


  Ballum 18 april -
  Met een honderd waren de oudjes naar het eiland gekomen. Klassiekers, auto's met een leeftijd tussen de 25 en 67 jaar. Ameland heeft wat met oude auto's dit jaar. Volgend weekend komen er een 30 grote amerikanen voor een meeting naar het eiland. Begin juni komen de echte oldtimers, van voor 1940 naar " de Ouwe Polle

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Klassiekers in de Ballumer Bocht  The 4AMIGOS.


  Buren 19 april -
  Op 28 april is er een optreden van de countryrock band "the 4AMIGOS" in de Neighbours aan de Strandweg in Buren. De zes kerels produceren een stevig swingende Texassound.

  Voor Countryrocj http://www.4amigos.nl

  ©2006 foto: C. Metz The 4AMIGOS tijdens een optreden bij "P and T"  Strandopgang op orde.


  Ballum 18 april -
  Voor de winterstormen wordt de oprit van het strand eruit gehaald. Zodoende wordt voorkomen dat de betonplaten in de zee verdwijnen. In voorjaar voor de start van het zomerseizoen wordt de oprit weer op orde gemaakt. Met behulp van een reuze zuignap legt Martijn Robijn hier de laatste grote betonplaat op zijn plaats.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Martijn Robijn legt de laatste stalconplaat op zijn plaats  Ameland aan het gas.


  Ballum 17 april -

  Ameland aan het gas. Dinsdagmorgen werd door Marten Douma een bedrijfsauto, rijdend op aardgas, bij de gemeentewerken op Ameland afgeleverd. De auto zal eerst een aantal weken op proef worden gebruikt. Bevalt het rijden op gas dan zal een gedeelte van het gemeentelijk wagenpark daartoe overgaan.
  Het rijden op aardgas kent een aantal voordelen. Naast de mindere belasting voor het millieu, met name de uitstoot van broeigassen, zijn er ook financiële voordelen. De installatie ligt op het prijsniveau van lpg; een duizend euro. Een volle tank, waarop driehonderd kilometer kan worden gereden, kost 5 euro. Thuistanken kan ook: een thuistankinstallatie is er vanaf 2500 euro. De wegenbelasting ligt iets hoger als een benzineauto. Al snel zijn deze investeringen terugverdiend.
  De auto kan nog wel op benzine rijden, hij moet op benzine starten, waarna hij overschakelt op gas. Foto: Piet Kooiker opzichter bij Gemeentewerken Ameland krijgt van Marten Douma de sleutel overhandigd. De pompen op de achtergrond worden straks misschien vervangen door een gastankinstallatie.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Piet Kooiker opzichter bij Gemeentewerken Ameland krijgt van Marten Douma de sleutel overhandigd. De pompen op de achtergrond woorden straks misschien vervangen door een gastankinstallatie.  Volop activiteit in de Natuur.


  Buren 16 april -
  Hazen in het veld
  Met het lengen van de dagen neemt de zichtbare activiteit in het veld toe. Zoals spelende hazen in de wei.
  In mei besteedt Het Amelander Nieuws in een special aandacht aan het dierenleven op Ameland.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra Hazen in het gras  Roeien op het Wad.


  Nes 16 april -
  Roeien rond Ameland
  De vrouwenroeiploeg van Ameland oefent met de veerboot op de achtergrond in het Reegeultje.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra De dames aan de riemen  Nordic Walking op Ameland.


  Nes 14 april -
  Nordic Walking op Ameland
  Voor beelden van de Nordic Walking op Ameland
  klik hier >>>>>

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra 700 deelnemers onderweg
  First Summerdance in Sun Set! .


  Hollum / Nes - 24 maart -(bron: The SunSet)
  First Summerdance on liberty-day with Mark van Dale!

  De eerste Summerdance van 2007 staat voor de deur! Op zaterdag 05 mei 2007 zal de eerste Summerdance van het jaar een feit zijn. En wie kan deze eerste editie beter openen dan Mark van Dale!
  De zomertijd is ondertussen alweer ingegaan. Het zonnetje begint steeds vaker ons strand te verwarmen. Kortom, het gaat weer beginnen!!! Het seizoen staat weer voor de deur en dat betekend uiteraard tijd voor de eerste SUMMERDANCE!
  Op zaterdag 05 mei (bevrijdingsdag) zullen wij onze vrijheid vieren met de eerste Sunset Summerdance van het jaar. Niemand minder dan Mark van Dale zal op deze eerste Summerdance achter de draaitafels kruipen. De DJ met zijn eigen clubavond in de populaire club 'Escape' in Amsterdam, veruild voor één avond zijn DJ-stage in de hoofdstad, voor die van het strand van Hollum.
  Pak je agenda er maar vast bij en block bevrijdingsdag 05 mei, want dan sta jij vanaf 23.00 uur in The Sunset voor de opening van het SUMMERDANCE seizoen.

  Streetdance les in het Hol.


  Hollum / Nes - 24 maart -
  Streetdance les in het Hol

  Tai Chi op Ameland.


  Nes - 23, 24, en 25 maart -
  Europees Kampioenschap Tai Chi op Ameland

  Op Ameland heerst "plankenkoorts".


  Buren - 20 maart -
  Op het eiland Ameland heerst de "plankenkoorts". Aan de oostzijde van het eiland is een 600 kubieke meter hout aangespoeld. Alles wat er als strandrijvaardig materieel voorhanden was, werd ingezet om deze door zee gegeven rijkdom af te voeren. In een colonne reden ze over het Amelander strand om hun deel te begaan. Juttersbloed dreef de eilander over het in een A2 veranderde strand naar en van het Hon.
  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  Aan het eind van de regenboog vindt men een pot met "Hout". <
  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  <
  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  Deze pakketten wachten op vervoer.

  Het huis op Ameland.


  Buren - 19 maart -
  Margriet van der Veen verwelkomt het echtpaar Loes en Adri Reinders in het huis op Ameland. Loes en Adri zijn jaren geleden op het buureiland Terschelling verliefd geworden op elkaar. Ze stapten in het huwelijksbootje en beloofden elkaar trouw 'tot de dood ons scheidt'. Ze hebben vele goede jaren gekend, maar op 12 maart 2006 was het alsof de bliksem insloeg.
  Het was zondag en na een bezoek aan een andere gemeente, leek het een dag als alle andere. Loes ging even rusten, maar toen Adri haar rond half vier kwam roepen voor de koffie, trof hij haar bewusteloos aan. Loes was getroffen door een hersenbloeding. Met spoed werd ze naar het ziekenhuis gereden.
  Een spannende nacht volgde en Loes moest geopereerd worden. Toen ze bijkwam, was haar eerste reactie blijdschap dat ze het overleefd had, alsof er een wonder gebeurd was. De scan wees echter uit dat de druk in haar hoofd van een zeer agressieve hersentumor bleek te zijn. Ook bleek het onmogelijk de tumor te verwijderen: het weefsel had zich al teveel vertakt in haar hersenen. Loes kreeg te horen dat haar levensverwachting één tot hooguit drie jaar was.
  Adri en Loes leefden al 'van dag tot dag in dankbaarheid tot God'. Dat is na deze hersenbloeding niet veranderd. Wat wel veranderd is, is dat ze nog intenser hun liefde voor elkaar ervaren.
  Als ze na drie dagen Ameland weer op de boot stappen om terug te keren naar huis, krijgen ze van Margriet een fotoboek ter herinnering aan hun tijd op het eiland. Margriet zwaait de twee geliefden uit, die ondanks de schaduw van de ziekte geleerd hebben om 'de schoonheid van het leven te zien', zoals Adri schrijft in zijn brief aan Loes.
  - uitzending op: 20 maart 2007 20:51 uur, Ned. 2
  (bron: EO)

  Auto's met shovel van de pier.


  Buren - 18 maart -
  Het water kwam gisteren zeer snel op en bereikte uiteindelijk even na negenen een hoogte van 3.20 ANP. Dit is op Ameland hoger dan de laatste januaristorm.
  Wethouder Bakema besloot in allerijl tot evacuatie van de geparkeerde auto's op de kop van de pier. Met een shovel van Nagtegaal werden de auto's hier weg gehaald.
  Aan de overkant konden de mensen niet eerder als 23:00 van de boot.
  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  Het fietspad was even rijbaan.
  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  De laatste auto wordt weggehaald.

  Geelwit wint van Wolvega met 4-3.


  Buren - 18 maart -
  Geelwit wint van Wolvega met 4-3

  Biljarttoernooi in de Boeg.


  Buren - 17 / 18 maart -
  Het Toernooi om de Kramer was op Ameland

  Studenten uit 15 landen houden congres op Ameland.


  Hollum - 15 maart -
  Studenten uit 15 landen houden congres op Ameland

  Wad in beweging geeft streetdance les.


  Nes / Hollum - 13 maart -
  Wad in beweging organiseert voor de Amelander jeugd op negen zaterdagochtenden in de Toel en in het Hol les in streetdance. Voor meer informatie 058 2677932 of wadinbeweging@sportfryslan.nl

  Heldhaftige redders K.R.H.M. krijgen huldiging.


  Lauwersoog - 12 maart - In de haven van Lauwersoog zijn vanavond redders van de KNRM gehuldigd voor hun heldhaftig acties in de storm op 1 November 2006. De Voorzitter van de reddingsmaatschappij, Cees van Duyvendijk, prijsde in een toespraak de bemanningen van de reddingsstations op Ameland, de Eemshaven, Lauwersoog en Schiermonnikoog.
  Uit de verslagen blijkt onder wat voor barre omstandigheden de bemanning uitgevaren zijn.

  Ballum -1 november - De Anna Margretha liep vanmorgen flinke averij op bij een reddingspoging van het motorschip Clementina. Dit vaartuig had in het Duitse waddengebied problemen met het roer gekregen. Juist op het moment dat de Amelander redders een lijn naar het schip wilden overbrengen tilde een zware grondzee het K.N.R.M schip op, waarna het omsloeg. Zeewater liep naar binnen. Eén motor werd beschadigt en viel uit. Door de drievoudige rol werden radar en communicatieapparatuur boven op het dak beschadigd. Het gebeurde bijna op dezelfde plaats waar vorig jaar van een Duitse reddingsboot twee bemanningleden het leven verloren. Kees de Boer, Paul Veenstra, PietHein Mosterman en Jan Hoekstra zaten plotseling zonder communicatie- en navigatieapparatuur. Drie uur zwalkten ze zo in de Duitse Bocht. Andere reddingsboten, die assistentie verleenden aan de Clementina, waren plotseling de Anna Margretha kwijt op de radar. Grote bezorgdheid kwam op bij de aanwezige redders. In het station Ameland zat Willem Groenewolt gespannen te wachten op berichten over zijn maten. Oorspronkelijk zou ook hij zijn meegegaan op de reddingstrip. Echter omdat hij vandaag dienst had op de veerboot van Ameland en de karwei weleens lang kon duren was hij op Ameland gebleven. Strak staarde hij naar het pc-scherm waar op de zeekaart de positie van zijn schip te zien zou moeten zijn. Daar was het bericht dat zijn boot door een reddingshelikopter gezien was. Een blijdschap trok over zijn gezicht. Even later kwam na een tegenbericht bij Willem de ongerustheid terug. Steven Visser komt binnen. Ook hij zou normaal gesproken vannacht zijn meegegaan. Daar was eindelijk de opluchting: de Anna op weg was naar Schiermonnikoog. Inmiddels kwamen meer leden van de hechte ploeg redders binnendruppelen. De voorzitter van de Amelander K.N.R.M. commissie, Ger van Langen gaf het definitieve bericht uit. Het schip zou op één motor naar Lauwersoog kunnen varen, waar de schade hersteld zou worden. In de loop van de dag zouden de Amelanders terugkeren naar het eiland. Opstapper Paul Veenstra was met een reddingshelikopter naar het vliegveld in Ballum gevlogen, waarna hij bij dokter Jacobs werd behandeld werd aan een blessure van zijn kaak. De helikopter van de basis in Den Helder bleef nog enige tijd standby op het vliegveld. De kapitein van de Clementina wilde, nadat de zes bemanningleden van boord waren gehaald zijn schip niet verlaten. Later bleek in Lauwersoog de schade aan de Anna Margretha groter als vermoed. Het schip zal eerst hersteld worden op de scheepswerf in Hindelopen voor het kan terugkeren naar zijn thuisbasis. Intussen zijn de drie overgebleven bemanningsleden met de middagveerboot teruggekeerd naar het eiland.
  Voor schipper Bert de Boer van de Annie Jacoba Visser uit Lauwersoog was de vermissing van de Anna Margaretha een dubbele klap. Op de vermiste boot was zijn broer Kees de schipper. Bert zat enkele uren vol angst, maar de wil om mensen uit de zee te redden hield hem overeind. Op uitkomen van het verlossende bericht beleefde Bert vol emotie. Een helicopter van de marine had de Anna Margaretha gesignaleerd en geconstateerd dat de bemanning in leven was.
  Door de media aandacht voor de paarden bij Marrum bleef het heldhaftig optreden van de redders van de KNRM eningzins onderbelicht. Menig bemanningslid heeft zich hieraan geergerd. In de eerste novemberstorm werden waren er een vijftig mensenlevens in nood!!

  De werf in Hindelopen hoopt over veertien dagen de gerepareerde Anna Margeretha weer naar Ameland te kunnen brengen

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2006 foto: Jan Spoelstra

  De Anna Magaretha in Actie.

  Eerste kievitsei Ameland gevonden.


  Ameland - 12 maart - Zondagmiddag om half zes, vond de tweeënveertigjarige Siebe Jan Visser uit Hollum het eerste kievitsei van Ameland. In het land van van Tabe van Jantsje aan de Zuidergrieweg bij Ballum lag de deze als enige in het nest. Siebe, die al als jongentje kievitseieren zocht, houdt zich aan de grenzen van het gebied welk hem als nazorg is toebedeelt. Dhr Blijker voorzitter van de vogelwacht Hollum vergezelde zijn bestuurslid naar het gemeentehuis. Hier werd het eitje werd maandagmorgen 12 maart aangeboden aan loco-burgemeester Will Bakema. Bij afwezigheid van Burgemeester de Hoop lotterde hij het eitje en nam het daarna in ontvangst. Als dank kreeg Siebe Jan er het vindersloon en de oorkonde voor terug.
  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2006 foto: Jan Spoelstra

  Siebe laat zijn ei zien.

  WBE Ameland ruimt op.


  Ameland - 10 maart - Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft de WildBeheerEenheid Ameland de Vogelpolder bij Hollum geruimd van rommel. Enkele flinke tijen en de Millieujutters hadden ervoor gezorgd dat er op het eerste oog niet veel afval lag. Toch wisten de 13 mannen en vrouw een halve dumper vuil te verzamelen.
  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  Zelfs de kleine stukjes kunstof weefsel worden opgeruimd.

  Wedstrijd Groningen- Nac verdacht.


  Zeist - 10 maart - Bij de vorige zaterdag gespeelde wedstrijd FC Groningen - NAC uitslag 3-1 is voor een behoorlijk hoger bedrag gegokt dan normaal.
  Woordvoerder Tony Calvin van internetgokbedrijf Betfair spreekt in De Telegraaf over een 'verdacht hoge' omzet, maar heeft geen bewijs dat er sprake is van een 'verkochte wedstrijd.'
  Volgens KNVB-directeur Henk Kesler is na onderzoek niet gebleken dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. 'Ons is niets gebleken van omkoping of het verkopen van FC Groningen-NAC. De KNVB gaat het Openbaar Ministerie maandag vragen de zaak te onderzoeken.


  Ook oefenen is leuk.


  Ameland - 9 maart - Regelmatig oefent de brandweer in praktijkgevallen buiten de kazerne aan de Ballumer Weg. De ene keer wordt een vakantiehuis vol rook gepompt, een volgend maal wordt een ongeval gesimuleerd. Frans Kiewiet, commandant van de bluseenheid uit Nes, wist dat zijn buren een aantal bomen wilden kappen. Zelf was hij alleen mobiel op krukken, daarom schakelde hij zij collega's in om de oefening voor te bereiden.
  Een autowrak was snel gevonden. In het weiland achter Frans zijn huis is ruimte genoeg om het ongeval in scene te zetten. De valweg van de om te zagen bomen werd bepaald en de auto werd op de juiste plaats gezet. Om 19:30 kwam op de oefenavond in kazerne het alarmbericht. "Op locatie Kardinaal de Jongweg, nabij de kerk, is een boom op een auto gevallen. Waarschijnlijk zijn er twee slachtoffers.

  De Brandweer op Ameland, Korps Nes en Korps Hollum, zoekt vrijwilligers Voor meer infvormatie http://www.ameland.nl
  www.ameland.nl
  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  De laatste delen van de auto worden opengeknipt. Een deel van het team staat klaar om het "slachtoffer" uit de auto te halen.

  Eerste kievitsei Ameland.


  Ameland - 9 maart -
  Wie vindt het eerste kievitsei van Ameland?
  Is het weer Jan Brouwer die ondermeer vorig jaar het eerste eitje vond, misschien Gerardus van Leeuwen? Het Amelander Nieuws stelt een prijs van € 10,- beschikbaar voor die degene die datum en tijd juist voorspeld. Bij meer deelnemers met de juiste datum bepaalt de tijd de winnaar.
  Stuur uw mail naar eerstekievitsei@ameland.org

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  De kiewiet staat klaar voor de leg.

  3 Friese paarden naar China.


  Rottevalle - 9 maart -
  Viering 5 jaar vriendschapsrelatie Fryslân - Sichuan
  Friese Paarden overgedragen voor fokprogramma in China
  Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de vriendschapsrelatie tussen de provincie Fryslân en de Chinese provincie Sichuan, schenkt de provincie Fryslân drie Friese paarden aan de regering van Sichuan voor het fokken van dit ras in China. De schenking beoogt de totstandkoming van een afdeling van het Friesch Paarden Stamboek in de Volksrepubliek China. Daarnaast gaan er drie stuks paardentuig, een koets en kostuums voor de koetsier en bijrijder richting Sichuan voor de viering van het eerste lustrum tijdens een handelsmissie in juli.
  De drie merries zijn ter beschikking gesteld door Het Friesch Paarden Stamboek (KFPS) en de fokkers mevrouw Buren-Van der Meer van Terschelling, de heer Boonstra uit Ureterp en de heer Willemsma uit Noard-Burgum. De officiële overdracht van de paarden door KFPS voorzitter Roozemond aan gedeputeerde Bijman van de provincie Fryslân, die de handelsdelegatie dit voorjaar zal begeleiden, vond plaats op vrijdag 9 maart op de boerderij van de familie Minkema in Rottevalle. Hierbij zijn de paarden tevens gekeurd en voorbereid voor de quarantaineperiode van vier weken.
  De contacten met de Chinese zusterprovincie, met 87 miljoen inwoners, bestaan sinds 1997. In 2001 is de provincie Fryslân op uitnodiging van de gouverneur van Sichuan een officieel samenwerkingsverband aangegaan. Uitwisseling van kennis en stimulering van de handelsbetrekkingen op agrarische en andere terreinen (water, metaal) vormen daarin het uitgangspunt. Voor de provincie Fryslân zijn de economische invalshoek en de steun van het Friese bedrijfsleven doorslaggevend geweest om de relatie aan te gaan. Sinds 2001 hebben officiële vertegenwoordigers van de provincie Sichuan samen met vertegenwoordigers van het regionale Chinese bedrijfsleven jaarlijks een bezoek gebracht aan onze provincie Fryslân. In 2002 bracht een Friese handelsdelegatie onder leiding van de Commissaris van de Koningin een bezoek aan hoofdplaats Chengdu. Daarnaast hebben in 2005 en 2006 hebben er diverse wederzijdse kleinere handelsmissies plaatsgevonden.

  Pleit voor nieuw "Deltaplan".


  Nes - 9 maart -
  Voorzitter Unie van Waterschappen pleit voor nieuw 'Deltaplan'
  Gisteren pleitte de voorzitter van de Unie van Waterschappen Sybe Schaap voor een nieuw Deltaplan dat Nederland voor een nieuwe periode van ten minste vijftig jaar veilig moet maken voor overstromingen. Zo'n plan kan bovendien bijdragen aan de waterstaatkundige toppositie van ons land.
  Tijdens zijn lezing ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Maeslantkering in Hoek van Holland stelt Sybe Schaap dat er opnieuw groot moeten worden gedacht. Er moet een nieuwe Deltacommissie worden ingesteld, die een plan maakt om Nederland in de toekomst te beschermen tegen de gevolgen van een klimaatverandering.
  Onder de titel Nederland veilig? stelt de voorzitter van de Unie van Waterschappen dat de jarige Maeslantkering als symbool kan worden gezien van een veiligheidsbeleid. Dit beleid is nu bijna voltooid. Het omvat de Zuiderzeewerken, de Deltaplannen die ons moeten beschermen tegen de Noordzee, het IJsselmeer en de grote rivieren, en het project Ruimte voor de Rivier. De kans op overstromingen is nu kleiner dan ooit. Het is echter de vraag of Nederland voor de toekomst voldoende is beveiligd. De bodemdaling gaat door en de klimaatverandering leidt tot zeespiegelstijging en zwaardere stormen. Ook zullen de gevolgen van een overstroming catastrofaal zijn. New Orleans heeft in dit opzicht een symbolische betekenis.

  Financieële onderbouwing Stichting Ameland Promotie niet duidelijk.


  Nes - 9 maart -
  De financieële onderbouwing van de Stichting Ameland Promotie is nog niet duidelijk. Op de algemene ledenvergadering van de VVV gingen de leden niet accoord met de statutenwijziging. Bij goedkeuring kon de vvv nieuwe stijl van start gaan. Een promotiebudget zou dan worden gevuld en ter beheer overgedragen aan de S.A.P.. In de begroting van de VVV werd als bijdrage 120.000 euro genoemd, terwijl in S.A.P. spreekt van een VVVbijdrage van 150.000 euro Dit lagere bedrag kan er toe leiden dat andere deelnemers in de S.A.P hun bijdrage ook verlagen. VVV voorzitter P. van Vossen, beheerder van één van de grotere logiesverstrekkers, wuifde dit weg als zijnde een overgangssituatie.
  Op 21 maart stemmen de leden opnieuw.
  Bij doorrekening van de promotiegelden lijkt er niet voldoende in de pot te zitten om de al aangegaande verplichtingen te kunnen dragen. S.A.P. voorzitter Theo Pijpers sprak van nog een derde, nog nader te noemen, partij die de resterende deel zal bijdragen.

  Visser helpt paling.


  Hollum - 7 maart -
  Elk voorjaar laat Dirk Visser de palingen die bijna geslachtsrijp zijn los in de Noordzee.
  Ze gaan op weg naar de Sargassozee, waar ze als volwassen palingen paaien en eieren leggen. Het paaiproces zelf is echter nog nooit waargenomen. De larven groeien hier op en gaan daarna op weg naar hun voorouders leefgebied.
  Na twee jaar bereiken ze het continentaal plat en krijgen ze langzaam de ronde vorm van de aal. Ze zijn nu ongeveer drie jaar waarna de glasaaltjes met miljoenen tegelijk de Nederlandse wateren intrekken. In het zoete water verdwijnt de doorzichtigheid al vrij snel. Veel aaltjes blijven ook onder de kust om op te groeien en zoeken daar mosselbanken, geulen en wrakken op. De dieren die op zee blijven groeien alle uit tot mannetjes.
  De aalstand is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Dirk Visser hoopt zo, met onder andere zijn hulp aan de aal, dat zich weer een aantal kunnen voortplanten.
  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  Voor Dirk Visser met de aalgladde paling gaat "worstelen" neemt hij zijn handen vol zand.

  Eerste kievitsei Friesland.


  Leeuwarden - 7 maart - 12.39 -
  Woensdag 7 maart heeft de heer Christiaan Noordhuis (37) uit Bolsward, officieel het eerste kievitsei van Fryslân gevonden. De vondst werd rond 11.00 uur gedaan in een weiland nabij Spannenburg in de gemeente Skarsterlân. De heer Noordhuis heeft in 2003 ook het eerste ei gevonden.
  Het kievitsei wordt vanmiddag, woensdag 7 maart, om 18.00 uur in het tijdelijke Provinsjehűs aan de Snekertrekweg 1 in ontvangst genomen door Commissaris van de Koningin Nijpels.
  De heer Noordhuis beschikt over de vereiste aaisikerspas, waardoor de Commissaris niets in de weg staat om hem de Sulveren Ljip, de bijbehorende oorkonde en € 15,- vindersloon te overhandigen.

  Directeur Amelander Kaap vertrekt.


  Hollum - 7 maart -
  Bij De Rijssenberg in Rijssen wordt Ton Falkmann de nieuwe directeur. Falkmann is nu nog directeur van Hotel d’Amelander Kaap op Ameland. Het viersterrenhotel op Ameland werd eind 2005 overgenomen door de Fletcher Group van Chris Luken.

  Fietsrouteplanner voor Friesland.


  Leeuwarden - 6 maart -
  De Fietsersbond gaat een fietsrouteplanner, een soort tom-tom voor de fiets, voor Fryslăn maken. De provincie Fryslăn stelt hiervoor € 94.810 beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor het ontwikkelen en het actueel houden van de fietsrouteplanner. Op initiatief van gedeputeerde Baas gaat de provincie Fryslăn als tweede provincie een fietsrouteplanner in gebruik nemen en maakt daarmee een eind aan het ontbreken van een goede fietskaart. Een fietsrouteplanner stimuleert het gebruik van de fiets en biedt nieuwe kansen voor het recreëren in Fryslăn.
  De fietsrouteplanner is gratis en zal in het najaar 2007 gevonden kunnen worden via de websites: www.fietsersbond.nl, www.fryslan.nl en www.beleeffryslan.nl. Fietsers kunnen straks via internet een route laten berekenen van A naar B. Dat kan door straat en woonplaats, een postcode of een treinstation in te voeren. Dan krijgt de gebruiker een goede routebeschrijving met een helder kaartje. Maar voor wie geen zin heeft in papier onderweg, kan de route uploaden naar zijn GPS-ontvanger op het stuur. Fietsers kunnen bij het bepalen van hun route aangeven dat men langs een bepaald punt wil fietsen. Zo kan heel eenvoudig een rondrit gepland.
  Men kan ook persoonlijke voorkeuren opgeven zoals een recreatieve route met veel natuur, een route over zoveel mogelijk schelpenpaadjes of de veiligste route van huis naar het werk. Ook een route uitstippelen via fietsknooppunten, het nieuwe bewegwijzeringsysteem dat momenteel in heel Fryslân ingevoerd wordt, is straks mogelijk. Vrijwilligers van de Fietsersbond voeren continu hun fietservaringen via een applicatie toe aan de fietsrouteplanner.

  Duurzaam ondernemen in Friesland.


  Leeuwarden - 6 maart -
  Subsidieplafond en indieningstermijn projecten Duurzaam Ondernemen vastgesteld Gedeputeerde Staten stellen in 2007 in totaal € 45.000 beschikbaar voor projecten op het gebied van Duurzaam Ondernemen. Projecten kunnen ingediend worden tot 1 augustus 2007. De provincie Fryslăn wil ondernemingen stimuleren duurzaam te ondernemen.

  Podolski zoekt meer medespelers.
  voor promotie Ameland


  Hollum - 5 maart - Vanmorgen dook uit de golven rond het eiland Ameland nog een gave Lucas Podolski op. Hij was op zoek naar een voetbalelftal, zodat hij Ameland aan naamsbekendheid kon helpen.
  Onderweg naar het strand had hij al twee medespelers gevonden. De twee dwergen, die hem op foto vergezellen, zijn er "wis van" over voldoende voetbalkwaliteiten te beschikken om hem in dit edele doel te helpen. Broers van hen hebben enige tijd geleden al de "Telegraaf" gehaald. Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2007 foto: Dirk Visser

  Podolski met de eerste leden van zijn amelander.nl elftal.

  Nijpels roept jongeren op.


  Leeuwarden - 2 maart -
  Commissaris van de Koningin roept jongeren per brief op te gaan stemmen
  Een 30.000 jongeren in Fryslân ontvangen vandaag of morgen belangrijke post. Zij krijgen namelijk een brief van de Commissaris van de Koningin Ed Nijpels om hen aan te moedigen te gaan stemmen op 7 maart aanstaande. De aangeschreven jongeren mogen dan voor het eerst hun stem uitbrengen voor de Provinciale Staten. Bij elkaar zijn de 30.000 stemmen goed voor 5 zetels van de 43 die straks de nieuwe Staten gaan vormen.
  Nijpels probeert in de brief de provinciale politiek dicht bij de jongeren te brengen. Hij haalt bijvoorbeeld thematiek aan als jeugdzorg, sport en cultuur, milieu en openbaar vervoer. Hij nodigt de jongeren uit om hun stem over die onderwerpen te laten horen. Dat kunnen ze doen in hun eigen gemeente, maar ook in het mobiele stembureau dat speciaal voor de jongeren langs een aantal scholen in Leeuwarden rijdt. Daarvoor moeten ze overigens wel in Leeuwarden wonen of een stempas hebben aangevraagd bij hun eigen gemeente.
  De Provincie Fryslân heeft voor de verkiezingen extra aandacht voor de jongeren. Zij wil proberen hen enthousiast te maken voor de provinciale politiek en de komende Statenverkiezingen. Zo is onlangs de zevende editie van het Fries Jeugdparlement geweest, waarin een aantal scholieren drie dagen lang met elkaar plannen hebben ontwikkeld. Voor de verkiezingen is Stembureau de Jong opgericht.

  Stembureau de Jong:
  Stembureau de Jong is een samenwerkingsverband tussen de provincie Fryslân en Friese scholen. Aan dit project doen 70 jongeren (leeftijd 17-24 jaar) mee die de provincie adviseren bij de te ontwikkelen campagne. Doel van het project is om jongeren bij de aanstaande Statenverkiezingen te betrekken. Op www.joulud.nl kunnen de jongeren informatie vinden over de politieke partijen in Fryslân en hun programma?s en kunnen ze de StemWijzer invullen. Daar staat ook hoe het stemmen in zijn werk gaat en waar het mobiele stembureau allemaal komt.

  SNa het pooljaar ijsberen alleen nog in een dierentuin?


  Rhenen - 1 maart - Zal de ijsbeer uitsterven als zijn natuurlijke habitat door de opwarming van de aarde zal smelten? Het imponerende dier is dan alleen nog te zien in een dierentuin. Fotograaf Jan Spoelstra maakte in Ouwehands Dierenpark foto's van onder andere dit pooldier. Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2007 foto: janspoelstra.nl

  IJsbeer in Ouwehands Dierenpark .
  klik hier ...>>

  Onregelmatigheden in NoordSee.


  Nes - 24 februari -
  Een receptiemedewerker van Hotel NoordSee in Nes is aangehouden door de politie wegens onregelmatigheden in de financieeën die hij beheerde.

  Stelp een top10keuken.


  Hollum - 23 februari- De stichting Veilig voedsel beoordeelde de voedselvoorziening in Bejaarden- en Verzorgingshuis De Stelp op Ameland. Deze organisatie keurt de ongeveer 1400 instellingskeukens die er in Nederland zijn. Op een 300 punten wordt de keuken en wat daarmee verbonden is beoordeeld. Je wordt pas meegeteld als het 7,5 of meer is. Het cijfer voor de Stelp is buitengewoon hoog: 8.75. Hiermee plaatst deze instelling zich op een gezamelijke zesde plaats in de Nederlandse toptien. Voor een klein bejaardenhuis is dit bewonderigswaardige prestatie. Vanaf 2009 wordt dit cijfer een bindend argument voor de zorgverzekeraar om het contract met de instelling aan te gaan of te verbreken. Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  Gert Jan Hemmers van de stichting Veilig Voedsel plakt de goedkeuringssticker op de entree van de Stelp.

  Ameland promoot zich breeduit over ruggen Groningers.


  Hollum - 23 februari - Vanmiddag is door de voorzitter van de Stichting promotie Ameland het contract getekend met de eredivisieclub Fc Groningen. Voor ruim half miljoen euro zal Ameland drie jaar lang tijdens de uitwedstrijden van Fc Groningen op hun ruggen te zien zijn. Een blijde burgemeester de Hoop was zichtbaar verheugd zich over de publiciteit die dit nu al met zich mee bracht. Niet alleen verkrijgt Ameland tijdens voetbalwedstrijden publiciteit, ook zal Fc Groningen zorg dragen voor meer beweging in het Amelander onderwijs. Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  Ameland op rugzijde Shirt Fc Groningen.

  Snotdolf op Amelander strand.


  Hollum - 22 februari - Bij paal dertien vond Dirk Visser gistermorgen een Snotolf van veertig centimeter.
  De vis is op Ameland een zeldzame gast. Normaal komt hij in Nederland alleen in Zeeland voor. In begin maart trekt deze vis vanuit de Noordzee naar de paaigronden in onder andere de Zeeuwse wateren. Onmiddelijk nadat het grotere Vrouwtje de eitjes heeft afgezet, bevrucht het kleinere mannetje deze. Daarna bewaakt en verzorgt hij het broed tot ze uitkomen.
  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2007 foto: Dirk Visser

  Het vrouwtje was bezig eitjes afzetten. Dirk bracht de vis naar het de stenen op het zuid-west om haar een kans te geven zich met haar zuignap onder aan de buik vast te zetten. Zo kon het eitjes afzetten verder gaan.
  Later vond Dirk de veertig centimeter lange vis dood op het strand. De Snotolf kan een lengte van zeventig centimeter bereiken.

  Ameland wil op shirt FC Groningen.
  Verbazing op het eiland


  GRONINGEN - 21 februari -
  De spelers van FC Groningen zijn volgend seizoen waarschijnlijk te bewonderen met shirtreclame van Ameland. De plaatselijke VVV, de gemeente en ondernemers van het Friese waddeneiland willen met de sponsoring van de noordelijke eredivisionist de naamsbekendheid vergroten.
  Hans Nijland, algemeen directeur van FC Groningen, liet woensdag weten dat de onderhandelingen met alle partijen bijna zijn afgerond. ,,We hebben donderdag nog een gesprek met burgemeester Albert de Hoop en dan volgt vrijdag de persconferentie op het eiland'', aldus Nijland.

  De gewone Amelander is verbaasd. Nu het huishoudboekje van de gemeente rode cijfers laat zien, gaat de Amelander promotieclub Fc Groningen sponsoren. Terwijl de financiële toezeggingen van de Amelander raad voor het promoten van het eiland nog warm zijn, wordt het geld al weer meer dan uitgegeven.
  Het viel al op, dat deze winter een clubje betrokkenen door de leiding van de betaald voetbalclub werd ontvangen tijdens bezoeken aan thuiswedstrijden.
  Op Ameland vraagt men zich nu af of het vullen van de bodemloze put die betaald voetbal heet, promotie van het toeristisch produkt is. Na zich enkele jaren met een teleurstellend resultaat te hebben gericht op voor Ameland exotische herkomstlanden van toeristisch publiek als Tjechie, Zweden en Noorwegen is nu de volgende op komst. Het wordt tijd dat besteding van ons geld eens goed gebeurt. Dit is een mening, zoals men nu hoort van veel Amelanders.
  Wat ook opvalt is dat er in de raadsvergadering van maandag j.l., waar men besliste over de stichting promotie Ameland, er minstens één deelnemer was die hier vanaf wist. Dat er toen over dit plan gezwegen werd wordt onbegrijpelijk gevonden.

  Strand wordt vrij gegeven voor Eilander.


  Ballum, 20 februari 2007 ---
  Vanaf donderdag 22 februari mag iedere amelander met een motorvoertuig op Het strand rijden. Hieronder is de tekst van het collegebesluit.

  Op 13 februari jl. heeft het college de ‘Beleidsregel voor het rijden in natuurgebieden met motorvoertuigen’ vastgesteld.
  De beleidsregel treedt op 22 februari 2007 in werking. Deze beleidsregel bepaalt wanneer iemand wel of niet in aanmerking komt voor een ontheffing voor het rijden op het strand en de strandovergangen met een motorvoertuig.

  Alle eilandbewoners krijgen een collectieve ontheffing voor het rijden op het strand en de strandovergangen in het winterseizoen (van 15 september tot en met 30 april en de herfstvakantie regio noord van 19.00 uur tot 08.00 uur). In deze periode kunnen eilandbewoners zonder dat hiervoor een ontheffing moet worden aangevraagd, met een motorvoertuig op het strand rijden


  Waterstofproject brengt duurzame energievoorziening dichterbij.  Groningen 20 februari
  Op donderdag 22 februari ondertekenen Gemeente Ameland, ENECO Energie, GasTerra en NAM in Hotel Noordsee te Nes, Ameland het ‘Convenant Duurzaam Ameland’. Doel van het convenant is het ontwikkelen van energiegerelateerde projecten die uit oogpunt van milieuzorg, energiegebruik en economisch perspectief aantrekkelijk zijn. Bijzonder aan Ameland is dat binnen een afgebakend gebied, en daarmee een complete woon- en werkgemeenschap met bijbehorende infrastructuur, kan worden gekeken naar energie-efficiency en de inzet van duurzame energievormen. Een van de projecten die op Ameland wordt uitgevoerd betreft het bijmengen van waterstof aan aardgas.

  Bij 14 appartementen zal men gedurende 3 jaar voor verwarming en koken gebruik maken van aardgas waaraan waterstof is toegevoegd. Met de inzet van waterstof kan de uitstoot van broeikasgassen sterk worden verminderd. Eerst zal met waterstofflessen worden gewerkt. In een latere fase zal de benodigde waterstof worden geproduceerd met behulp van duurzame energie zoals zon, wind en waterkracht.
  Het project moet onder meer inzicht geven in (waterstof)productie- en mengprocessen, geschiktheid van gastoestellen en bijbehorende materialen, bewonersbevindingen. Andere projecten die op Ameland zullen worden uitgevoerd betreffen het gebruik van warmtepompen en warmtekrachtinstallaties.

  Greenpeace bant gloeilamp Schiermonnikoog.


  Schiermonnikoog, 20 februari 2007 ---
  Greenpeace Nederland gaat de gloeilamp op Schiermonnikoog uitbannen. De milieuorganisatie brengt vandaag per boot de eerste duizend spaarlampen naar het waddeneiland.
  Met spaarlampen valt veel energie te besparen en dat is een belangrijke eerste stap bij het oplossen van het klimaatprobleem. Gelukkig geeft het nieuwe regeerakkoord een prominente plaats aan het slimmer omgaan met energie. Greenpeace vraagt de nieuwe minister van Milieu om ook in de uitvoering van het regeerakkoord ambitieus te zijn, bijvoorbeeld door gloeilampen te verbieden.

  'Sinds Greenpeace vorig jaar september een campagne startte ter promotie van de spaarlamp, meldden Nederlanders 440.000 extra spaarlampen op onze website. Volgens cijfers van de grootste spaarlampenproducenten zijn er in deze periode zelfs minstens 840.000 extra lampen verkocht. En Philips kondigde in december aan zich in te zetten voor een Europees verbod op de gloeilamp', zegt Sharon Becker, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace. 'Energiebesparing is duidelijk een trend. Logisch, want het verspillen van energie is niet alleen een ramp voor het klimaat maar kost Nederland handenvol geld.'

  Voor het succes van de actie op Schiermonnikoog rekent Greenpeace op de jeugd van het eiland. Onder leiding van het Jeugdparlement van Schiermonnikoog gaan zij de komende twee weken langs alle deuren. De eilanders krijgen een startpakket met twee lampen kado van Philips en Greenpeace. Bij de 450 huishoudens op het eiland branden meer dan 10.000 gloeilampen.(1) Als de bewoners die vervangen door spaarlampen kunnen ze hiermee jaarlijks per huishouden bijna 200 euro besparen op hun stroomrekening.

  'We merken dat eilanders zich zorgen maken over het klimaatprobleem. Het nieuwe rapport van het IPCC (2) laat geen twijfel over de gevolgen van klimaatverandering. De zeespiegel stijgt in Nederland mogelijk nog met 85 centimeter deze eeuw. Bovendien leidt klimaatverandering tot heviger stormen. Voor Schiermonnikoog betekent dit een bedreiging van de dijken', aldus Sharon Becker. 'Gelukkig zijn de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energie groot. Alleen al door alle gloeilampen in Nederlandse huizen te vervangen door spaarlampen besparen we 14 procent op het particuliere stroomverbruik. We kunnen het tij dus nog keren.'

  1 miljoen spaarlampen Deze actie wordt gehouden in het kader van de campagne '1 miljoen spaarlampen'. Eerder al werd het Red Light District in Amsterdam omgetoverd tot Green Light District en draaiden onder anderen Jan Peter Balkenende, Antonie Kamerling en Katja Schuurman spaarlampen in. Philips steunt de actie op Schiermonnikoog door 500 spaarlampen kado te doen en de overige lampen met korting beschikbaar te stellen.


  Jeugdkabinet komt bijeen in Beetsterzwaag.


  Utrecht, 20 februari 2007 -
  Jeugdkabinet komt bijeen in Beetsterzwaag
  Wat JP kan doet Jip beter

  Op 8 maart en 15 maart komt een nieuw te vormen jeugdkabinet bijeen in Beetsterzwaag om het jeugdregeerakkoord te schrijven en te presenteren. Een grootschalig onderzoek onder jongeren dient als vertrekpunt voor het nieuw te vormen jeugdkabinet.
  In navolging van de onderhandelaars Balkenende, Bos en Rouvoet, komen jongeren bijeen om een regeerakkoord te schrijven en te presenteren dat aangeeft wat zij willen voor Nederland Met het jeugdregeerakkoord hoopt het jeugdkabinet een aanzet te geven voor het beleid dat de Minister van Jeugd en Gezin, Andre Rouvoet, zal uitstippelen.
  In tegenstelling tot de gesloten vorm waarvoor de drie onderhandelaars van CDA, PvdA en CU hebben gekozen, wordt het jongerenregeerakkoord geschreven in alle openheid en door het betrekken van zoveel mogelijk jongeren. Informateur Jasper Visser heeft al contact gezocht met de informateur van het nieuwe kabinet in de hoop gebruik te kunnen maken van de 'Tafel van Wijffels'.
  Jip Samhoud is de initiatiefnemer van het jeugdkabinet. Voor Visie21 ontwikkelde hij een scholenprogramma om jongeren mee te laten denken over een toekomstvisie voor Nederland. Het regeerakkoord is de eerste stap. Het scholenprogramma dient als toetsing van dit akkoord.

  Jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen zich bij Jip melden om deel uit te maken van dit kabinet. Informateur Visser dringt er bij jongeren op aan om dit snel te doen, het jeugdkabinet komt op 8 maart voor de eerste keer bijeen. Jongeren kunnen zich opgeven via info@visie21.nl

  Highland Rockers op Ameland.


  Nes - 19 februari - De eerste act die de organisatie van het beachrugbytoernooi heeft geboekt zijn echte Highland Rockers. De mannen van Scrum hebben zin in hun eerste rugbyfeestje.
  Hoewel ze het strand van Ameland niet kennen, hebben ze zin om er hun feestje te bouwen. "Scrum" is zingen, springen, euforie, vrijheid en een snippertje weemoed in een pakkende mix van Ierse, Schotse en Britse topsongs en traditionele Schotse en Ierse drinkliederen.

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl


  Zanger Skottie in Kilt  Rockband met bagpipes

  50-plussers willen graag blijven werken.


  Nes - 19 februari -

  50-plussers willen best langer doorwerken, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo willen werkende 50-plussers de mogelijkheid om minder te gaan werken en meer vrijheid bij de indeling van de werkdag. Dit blijkt uit onderzoek van het maandblad ZIN, uitgevoerd door Bureau Veldkamp 1). Het maandblad publiceert deze week een uitgebreid artikel 'Werk', speciaal gericht op werkenden boven de 50.

  Langer werken
  Resultaten van eerdere onderzoeken naar 50-plussers, hun werk en werkbeleving lopen zeer uiteen. Vast staat in ieder geval dat we de komende decennia gemiddeld langer blijven werken. Het onderzoek van het maandblad Zin onder haar lezers laat dat ook zien: Meer dan de helft van de lezers (52%) verwacht niet voor het 65e levensjaar te kunnen stoppen.
  Voldoende motivatie
  Opvallend in het onderzoek is dat 50-plussers zeer grote waarde hechten aan hun werk. Van de werkende 50-plussers zegt meer dan de helft (57%) dat het werk nog voldoende uitdaging biedt en dat men op dit moment nog helemaal niet bezig is met 'stoppen met werken'. Bovendien heeft bijna de helft van de 50-plussres (46%), misschien wel tegen de vooroordelen in, het gevoel dat jongere collega's erg open staan voor hun adviezen en ervaring.
  Persoonlijke ontwikkeling
  Steeds belangrijker wordt de invulling van het werk. Als er de mogelijkheid is om minder, en flexibeler te werken, dan zien veel oudere werknemers dat als positief (35%). Ook kijken 50-plussers vooral naar de aard van het werk, en of ze hun werkdag zelf kunnen indelen( 25%). Werk is in financieel opzicht belangrijk (18%), maar is zeker ook een manier om maatschappelijk relevant te blijven en een sociaal netwerk te houden.

  GeelWit mist een Afmaker.


  Buren - 18 februari - O-2 was de eindstand van de voetbalmatch GeelWit- LSC. Een terechte uitslag van een matige wedstrijd. GeelWit mist zijn afmakers. Anton Kiewiet, de geblesseerde Jaap Wouters en de gestopte Theo Brouwer hadden zulke wedstrijden in het voordeel van de thuisclub kunnen beslissen.
  Nu was er een JanJaap Blokker, een beste jongen, maar hij mist de eigenschappen van een goede spits. Zijn vervanger Hein Mosterman had in de basis moeten staan.
  Het eerste doelpunt was helaas te wijten aan een ongelukkige handeling van doelman Rene de Jong. Zo ongeveer de beste speler van de Geelhemden ving een terugspeelbal in zijn handen op. De verder matig leidende scheidrechter kon maar een terechte beslissing nemen; een penalty. Deze glipte op een slinkse manier door het muurtje van de Amelander mannen. Het wachten was daarna op de 0-2. LSC speelde deze wedstrijd met rouwbanden vanwege hun tijdens delaatse wedstrijd voor de winterstop overleden speler. Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  Ongelukkig moment voor de doelman Rene de Jong.

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  De penalty zit ziet een verbijsterde Sjiard Bonthuis.

  ©2007 foto: Jan Spoelstra

  LSC speelde met rouwbanden.

  Twee Amelander kinderen betrokken bij ongeval.


  Marssum - 16 februari - Vrijdag raakten twee Amelandcer kinderen betrokken bij een aanrijding nabij Marssum. De auto, bestuurd door een tante van hen, raakte total loss. De niets vermoedende ouders waren in MCL op ziekenbezoek bij de vader van de moeder. In een binnenkomende amulance dachten ze één van hun kinderen te ontdekken. Dit bleek inderdaad het geval. Gelukkig vielen de verwondingen van de kinderen achteraf mee. <

  Artikel over Ameland in Kijk op het Noorden.


  Nes - 15 februari - In het blad Kijk op het Noorden staan in de februari-editie een drie-tal pagina's over Ameland

  Ameland wil toeristische kwaliteitsslag maken met twee museale projecten
  auteur: Roelof Tienkamp (foto's: Jan Spoelstra)

  Met twee museale projecten wil de gemeente Ameland de mogelijkheden voor de dagbesteding van de (verblijfs)toerist een flinke impuls geven. De bestaande musea in de dorpen Nes en Hollum worden vervangen door het Kennis- en Innovatiecentrum Ameland (KIA) en het Reddings- en Maritiem Informatiecentrum (RMI).
  Burgemeester Albert de Hoop heeft er hoge verwachtingen van. ‘Een kwaliteitsslag voor het toerisme’, zo omschrijft hij de paradepaardjes in wording. ‘De totale kosten bedragen bijna € 10 miljoen.’
  lees verder >> Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2006 foto: Jan Spoelstra

  Strand van Ameland in Kijk op het Noorden.

  De Dijk en Direct komen naar Ameland.


  Ballum / Buren - 15 februari -
  Voor de het vliegfeest op 24 juni komt de Dijk naar het eiland.
  Direct treedt op het midzomerfeest op.
  Beide malen speelt de Amelander Band Mr B in het voorprogramma.

  Fries Jeugd Parlement heeft voorstellen klaar.


  Leeuwarden - 15 februari -
  De ‘statenleden’ van het Fries Jeugd Parlement hebben hun plannen klaar voor de algemene afsluitende vergadering van vrijdag 16 februari. Na twee dagen van vergaderen, voorbereidingen treffen en plannen maken, presenteren de acht commissies morgen hun plannen in de algemene vergadering. In deze vergadering besluit het jeugdparlement welke plannen werkelijk worden uitgevoerd. Het FJP heeft € 2.500,- te verdelen. De provincie Fryslân organiseert dit jaar voor de zestiende keer het Fries Jeugd Parlement (FJP). De Algemene Vergadering vindt morgen tussen 8.45 en 16.30 uur in de statenzaal van het Provinsjehűs plaats. Om half vijf wordt de voorzittershamer overgedragen aan gedeputeerde Ton Baas en daarmee het zestiende Fries Jeugd Parlement afgesloten.

  Tien scholen uit de hele provincie doen mee, elke school is vertegenwoordigd door een groep leerlingen in de leeftijd van vijftien tot en met achttien jaar. Elke school vormt een politieke partij. Het doel van het Fries Jeugd Parlement is dat jongeren meer inzicht krijgen in de provinciale politiek en zich kunnen inleven in de rol van een statenlid.
  Een overzicht van de voorstellen van de verschillende commissies:
  1. Multicultureel Fryslân
  De commissie wil voor het muziekfestival Homenoiz entreekaartjes publiceren met daarop antiracistische teksten. Ook hebben ze een organisatie tegen racisme bereid gevonden op dit festival voorlichting te geven.
  2. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
  Het project van deze commissie heet “Frysk Grien”. Zij willen meer invloed van bewoners op de groenvoorziening in nieuwbouwwijken. Ze willen hiervoor een onder leiding van de gemeente Leeuwarden en bijeenkomst organiseren.
  3. Economische Zaken
  Deze commissie heeft uitgezocht dat studenten niet genoeg op de hoogte zijn van activiteiten en faciliteiten in Leeuwarden. Dit willen ze promoten via de website www.leeuwardenstudentenstad.nl en door middel van posters en flyers.
  4. Verkeer en Vervoer
  De commissie Verkeer en Vervoer heeft zich afgevraagd wat er moet veranderen in het vervoer, aangezien jongeren onderweg naar school niet genoeg opletten. De jongeren zijn namelijk vaak muziek aan het luisteren of ze met hun mobiele telefoon aan het spelen. Recentelijk was er nog een ongeluk in Dokkum. Met behulp van posters wil deze commissie proberen jongeren bewust te maken van dit gevaar.
  5. Openbare Orde en Veiligheid
  Het doel van deze commissie is om jongeren van middelbare scholen voorlichting te laten geven in groep acht van basisscholen over het gevaar van alcoholmisbruik. In ruil hiervoor krijgen ze studiepunten. Met dit plan wil de commissie het drankproblemen onder jongeren proberen in te perken.
  6. Recreatie en Toerisme
  Veel jongeren weten te weinig over Fryslân. Deze provincie heeft een boerenimago en daar wil deze commissie iets aan doen aan de hand van een website met evenementen. Als je inlogt op deze website krijg je vijf kortingsbonnen toegestuurd. Ook komt er een virtueel spel over Fryslân. Dit project heet “Feel Friesland.”
  7. Milieu, Natuur en Landschap
  Deze commissie vindt dat er nog altijd teveel afval is. Prullenbakken zijn er wel, maar toch worden deze niet goed gebruikt. Met het plan Schoon Op Straat (S.O.S.) wil de commissie zorgen dat d.m.v. leuzen (bijvoorbeeld “Hé jij daar, de prullenbak staat daar” en “Ręd jim ôffal op, it jiskefet stiet fierderop”) op de straten in de binnenstad van Friese steden komen met de Himmelwike in Sneek als pilot, de mensen er op gewezen worden dat ze kauwgom en sigaretten daadwerkelijk in de prullenbak gooien.
  8. Zorg en Welzijn
  Deze commissie wil een ouderendag organiseren waarop jongeren de ouderen begeleiden, mede om de relatie tussen jong en oud te verbeteren. Er wordt onder andere een wandeling georganiseerd.

  Kussende zeehonden op Valentijsdag.


  Hollum - 14 februari - Op Ameland werden acht zeehonden losgelaten na een drie maanden te hebben gelogeerd in het zeehondencentrum in Pietersburen. Na eerst een flink de zee te zijn opgezwommen, kwamen er twee terug om vanwege Valentijnsdag te laten zien dat zeehonden ook kussen.
  Voor dit gebeuren was ook een adoptiefouder Anna uit Belgie. Zij was in haar eigen helikopter komen overvliegen om haar geadopteerde "oranje" zeehondje Joy los te laten.
  Mensen kunnen door minstens 500 euro over te maken adoptief ouder worden. Dan kun je uitgenodigd worden bij de terugkeer naar zee van het jonge zeezoogdier. Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2007 foto: janspoelstra.nl

  Kussende zeehonden op Valentijn.
  klik hier ...>>

  Kunstenaarsfilm opgenomen in de Vleijen.


  Nes - 14 februari - Alleen al vanwege hun opvallende verschijning baarde de tweeling Liesbeth en Angelique Raeven - kortweg L.A. Raeven - in het verleden veel opzien. Naar verluidt tot eigen ongenoegen maar niet zo gek, want de performances en video's waarin de twee griezelig magere vrouwen zelf een rol speelden gingen over eten, drinken, lichaamsgewicht en riepen zo onmiskenbaar de associatie op met boulimia en andere eetstoornissen. Tegenwoordig is het tweeling-zijn en de daaruit voortvloeiende symbiotische relatie tussen de twee zussen tot onderwerp van hun werk geworden. In een videofilm, waarvan deze foto een fragment is, voeren ze al watertrappelend een gevecht op leven en dood. Onder luid geproest en gekreun duwt de één de ander kopje onder en vice versa, in een schijnbare poging elkaar te verdrinken. Wat L.A. Raeven in de vandaag te openen tentoonstelling bij galerie Ellen de Bruijne Projects zal gaan presenteren weet ik niet - maar ik ben erg benieuwd.
  Van: Hinke Schreuders Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2006 foto: L.A. Raeven

  L.A. Raeven tijdens de opname in de Vleijen.

  Keep it cool Award


  Rotterdam - 7 februari - Recreatieoord Klein Vaarwater wint Keep it cool Award De speciale vermelding ‘Technische innovatie’ van de Keep it cool Award is toegekend aan Recreatieoord Klein Vaarwater uit Buren (Ameland) voor het verplaatsen van caravans met behulp van een groot luchtkussen. Volgens de jury “een creatief idee, dat niet veel geld kost en de lichamelijke belasting behoorlijk vermindert”. Het idee komt uit de transportsector, maar de benutting voor de verplaatsing van de lange slappe caravans is een goede toepassing.
  Een zichtbaar blijde directeur Dirk Kooiker van coöperatief recreatieoord Klein Vaarwater kreeg de award in Rotterdam overhandigd door IceQueen en zangeres Maud.

  Promotie op internet


  Nes - 7 februari - Nu de (recreatie)ondernemers zich weer een beetje beginnen te knijpen voor het aanstaande seizoen gaan ze soms over tot een snelle plaatsing van een advertentie. Een aantal (cowboy)sites en bladen maken daar listig gebruik van. Ze spiegelen de ondernemer een succesvolle promotie van uw bedrijf voor op hun site of in hun blad. Voor de bladen kunnen we kort zijn, alleen een plaatsing op het juiste moment in zaterdagkrant brengt nog een aantal klanten.
  Steeds meer mensen zoeken op internet naar vakantie onderkomen. De markt wordt daardoor steeds transparanter. De zoeker verwacht prijzen, veel informatie over onderkomen en omgeving en de openstaande perioden moeten aangegeven zijn. Ziet hij deze items niet, dan zoekt hij een ander onderkomen voor zijn vakantie.
  Zoeken en gevonden worden daar draait het om op het internet. Veel bezoek vindt een site via Google of via banners op een site, die goed bezocht wordt. De in begin genoemde sites zijn dat vaak niet. Adverteren of deelnemen in zo'n site is weggegooid geld. Ameland Internet- www.ameland.org is een goed bezochte site met een 300.000 bezoekers per jaar. Via het google is Ameland Internet- www.ameland.org goed vinden, tik maar eens ameland bij deze zoekmachine in.

  Ameland Internet- www.ameland.org biedt de moglijkheid tot een succesvolle promotie op internet. Via
  contact - klik hier>>- kunnen wij u een interressant voorstel doen.


  Vogels weer opgehokt


  Den Haag - 3 februari - Het ministerie van Landbouw heeft zaterdagmiddag met onmiddellijke ingang een zogenoemde afschermplicht verordonneerd in reactie op het geval van vogelgriep dat in Groot-Brittannië is geconstateerd. Dat betekent dat pluimveehouders en particulieren hun kippen, kalkoenen en andere vogels in afgeschermde hokken moeten houden. De afschermplicht ofwel ophokplicht werd afgekondigd na spoedberaad op het ministerie. De maatregel moet voorkomen dat het virus zich via uitwerpselen van trekvolels verspreidt. De aanleiding is de uitbraak van vogelgriep op een kalkoenenbedrijf in Suffolk in het oosten van Engeland. Daar is de dodelijke variant H5N1 vastgesteld. Al 2500 kalkoenen van de 159.000 kalkoenen zijn omgekomen. Controle De oorzaak van de besmetting staat niet vast. Maar het ministerie wil geen enkel risico nemen. Controleurs van de Algemene Inspectiedienst gaan met ingang van zondag op pad om de naleving van de maatregel te controleren. Nog voor het spoedberaad hadden de productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) pluimveehouders en particulieren al opgeroepen hun pluimvee zo snel mogelijk op te hokken. Afgesloten zone


  ©2006 foto: www.janspoelstra.nl

  Achter hekken heeft Dirk Visser zijn dieren afgeschermd van een direct contact met de bezoekers van de vogelvijver in het Hollummer bos

  NAM start boren in de waddenzee


  Moddergat - 2 februari - Vanaf Ameland wordt al sinds de tachtiger jaren gas vanonder de Waddenzee gewonnen. De NAM boorde in de jaren negentig ook een winput vanaf Moddergat onder de Waddenzee. Vier kilometer lange winput is drie kilometer vanaf het land schuin naar beneden geboord. Eerdere paarse kabinetten wilden geen gaswinning onder de Waddenzee toestaan. De winput werd daarom dichtgemaakt. De kabinetten met premier Jan Peter Balkenende hebben het licht op groen gezet voor gaswinning.
  Na de winning op de locatie bij Moddergat start de NAM in 2008 bij Vierhuizen en Lauwersoog in Groningen met de volgende gaswinningen.
  De NAM waakt voor veel aandacht van de media. Achter een grote schermwand, met borden verboden toegang aan de ingang, bouwt de NAM aan de win-installatie bij Moddergat.
  De Vogelbescherming hoopt via de bodemprocudure gaswinning te stopppen. De Waddenzee wordt door hen gezien als het allerbelangrijkste vogelgebied van Nederland en een belangrijke deel van de Oost-Atlantische trekroute. De mogelijke gevolgen van gaswinning voor de natuur worden vanwege de economische baten van de gaswinning gebagitaliseerd. Gaswinning in de Waddenzee zou miljarden euro's moeten opleveren.
  De NAM heeft geen feestelijke plechtigheid bij de start van de winning in het voor.


  ©2007 foto: www.janspoelstra.nl

  Achter een grote schermwand met borden verboden toegang aan de ingang bouwt de NAM aan de win-installatie bij Moddergat. Op de voorgrond de visserhuisjes van het dorp Moddergat


  ©2007 foto: www.janspoelstra.nl


  zeehonden terug in zee


  Hollum - 30 januari - Er zijn zoveel zeehonden opgevangen in het zeehondencentrum in PietersBuren,dat er elke week zeehonden worden losgelaten in zee. Vandaag waren 8 drie weken oude zeehondjes, met nog de laatste restjes van hun zeehondenbabypels zichtbaar, klaar voor de thuisreis. Het zuidwest op Ameland is een ideale plek voor dit gebeuren. Even verderop midden tussen Ameland en Terschelling ligt de plaat waar hun kraamkamer was. Gebruikelijk is dat de adoptief ouders van de zeehondjes de deur van vrijheid openzetten. De adoptief ouder levert een bijdrage van € 500,-.Niet alleen deze belangstellenden waren er. De Kardinaal deJong school had de klassen 4, 5 en 6 per bus laten afreizen naar het strand bij Hollum. Catrien Molenaar de Jong, dochter van Piet en Anna de Jong uit Buren had deze rit georganiseerd. Piet en Anna zijn al jaren, naast Dirk Visser uit Hollum, de steun en toeverlaat van Lenie het Hart uit Pietersburen. Niet alleen deze Amelanders dragen de zeehonden een warm hart toe. Bijvoorbeeld Cositax rijdt deze kisten met zeehondjes voor niks naar het einde van Tjettepad. Hier worden ze overgeladen in auto's van het SBB en RWS, waarna ze naar het strand worden gereden.


  ©2007 foto: www.janspoelstra.nl

  Even ruiken aan het water en de zee in met zijn allen.
  Meer beelden van de zeehonden op het zuidwest van Ameland
  klik hier ...>>

  Te veel strandrijders op Ameland


  29 januari 2007 BALLUM - 29 januari - Gemeente Ameland krijgt jaarlijks een 50 klachten binnen van mensen die tijdens het wandelen op strand last hebben gehad van jeeps en mensen met een hekel aan verkeer op het strand. veel automobilisten hebben een ontheffing gekregen om op het strand te mogen rijden. Er zijn 1634 strandpasjes uitgegeven. Vooral vakantiegangers met een suv of een ander te zwaar vervoersmiddel willen zich bij het gebrek aan \ een P.C. Hoofdstraat graag op strand uitleven. Iemand die deze zomer een baan op Ameland kreeg, had zich voor de komst op het eiland direct al een zware Landrover hiervoor aangeschaft, zo vertelde hij bij zijn aanstelling.
  Ook niet-Amelanders schijnen te beschikken over een pasje.
  Oorspronkelijk is de pasjesregeling ingesteld om Amelanders te laten jutten en zodoende het strand kunnen schoonhouden. Bovendien voor Amelanders die voor hun beroep van strand gebruik willen maken.
  Gemeente Ameland denkt er over het strand in de zomer te verbieden voor auto’s. Niet-Amelanders mogen al helemaal niet meer met een motorvoertuig op het strand. Amelanders moeten het strand kunnen blijven rijden om te jutten, garnalen te kruien en te vissen. Jutten door Amelandesk moet blijven. De niet-Amelanders rest voor het vervoer over het strand de fiets. De gemeente Ameland zal voor 1 mei nieuwe voorstellen inbrengen in de raad.


  ©2006 foto: www.janspoelstra.nl

  Is het rijden langs de vloedlijn straks ook voor de Amelander voorbij?

  Strandzeilen op Ameland


  Ballum - 27 en 28 januari -


  ©2007 foto: www.janspoelstra.nl

  Een blik van de wedstrijd.
  Meer beelden van het strandzeilen
  klik hier ...>>

  Burgemeester de Hoop blikt vooruit


  Ballum - 4 januari - Burgemeester Albert de Hoop van Ameland sprak in zijn nieuwjaarstoespraak de hoop uit dat er op het eiland goed en open gecommuniceerd wordt. Met name van alle raadsleden verwacht hij vooral daardoor de komende drie jaar een positieve inbreng zullen leveren aan het besturen van het eiland. Het is hem gebleken in het achterliggende half jaar, dat de totale gemeenteraad, coalitie en oppositie het allen goed voor hebben met Ameland en dat de verschillen niet zo groot zijn. Het verschillen uitmeten moeten de partijen maar bewaren tot de verkiezingen in 2010.

  Op de eilanden vind gaat men noch met een menselijke maat met elkaar om. De overheid schuift zijn verantwoordelijkheid steeds meer op de gemeenten en op het individu zelf af. De familie en buren moeten nu gaan zorgen voor hulp aan mensen die zorg nodig hebben. Op Ameland zijn veel mensen familie van elkaar en ook als je dat niet bent, zorgen de mensen voor elkaar. De een noemt dit sociale controle, Burgemeester de Hoop noemt het sociale zorgzaamheid. Daar is volgens hem niets mis mee. "Eigenlijk had dit nieuwe overheidsbeleid voor de Waddeneilanden niet uitgevonden hoeven te worden. We hadden het al!!!" De zelfstandigheid van de gemeente Ameland is het volgende punt wat hij aanroert. De gemeente Ameland zou te klein zijn en te kwetsbaar zijn. Klein zijn is de gemeente wat vaste inwonersaantal betreft. Wel worden door die 3600 mensen jaarlijks 550.000 toeristen in de watten te leggen. De gemeente Ameland ingedeeld is mede daardoor ingedeeld als een 14.000 inwoners gemeente.


  ©2006 foto: www.janspoelstra.nl

  Burgemeester Albert de Hoop van Ameland op de Waddendijk.
  Ameland is financieel zelfstandig, één van de goedkoopste gemeenten van Nederland voor zijn inwoners. van de Waddeneilanden de laagste toeristenbelasting, zelfs de grafrechten zijn het laagst. Qua kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening betreft durft hij: "elke controle met een gerust hart aan". Zijn motto is: "zolang we financieel gezond zijn, goede kwaliteit leveren en de burger tevreden is met haar eigen gemeente, dan kan niemand mij uitleggen waarom we zouden moeten fuseren".
  Hij vindt dat het in de gemeente Ameland nog zo gek niet is georganiseerd. Samenwerken met andere gemeenten is er vooral daar waar dat meerwaarde oplevert voor alle partijen. De gemeenteraadsleden van Ameland hebben onlangs tijdens de Eilander Raad getoond dat zij tot samenwerking bereid zijn.

  De verwachtingen van Burgemeester de Hoop voor 2007 zijn:
 • Het starten van een paar grote projecten gaan starten waar Ameland beter van wordt. Die het toerisme ten goede komen, maar ook het onderwijs op het eiland. Met gebruik van moderne technologieën in 2007 wordt het mogelijk mensen langer zelfstandig op Ameland te laten leren, wonen en werken. Wellicht komen er zelfs mensen naar Ameland toe om te leren, in plaats van dat je naar de wal moet om door te leren.
 • De inzet om het goede van het eiland te behouden en tegelijkertijd meer diversiteit te gaan bieden.
 • De verworvenheden van een sociale samenleving weten te behouden in plaats van het invoeren van economisch egoďsme.
 • Onze dierbaren zolang mogelijk bij ons mogen houden en goed kunnen verzorgen.
 • Verdraagzaam zullen zijn en vooral trots op het feit dat we op dit geweldige eiland mogen samenleven.

  Met de wens `allen een goed 2007` besloot hij zijn nieuwjaarsrede.

  Nieuwjaarsloop op Ameland.


  Nes - 1 januari - Op de eerste dag van het jaar was het centrum van Nes gereserveerd voor de Nieuwjaarsloop. Op een parcours van ongeveer 2 kilometer kon naar behoefte een aantal ronden worden afgelegd. Waar vorig jaar smeltend ijs het lopen nog enigzins lastig maakte, kon nu voluit de loop voltooid worden. De eerste die 4 ronden volmaakte was ex Amelander Daan vd Geest uit Stiens. Door deelname van een flink aantal Duitsers kon gesproken worden van een internationale loop. Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2007 foto: www.janspoelstra.nl

  Anne ten Hof, Jan Kienstra en Gerard Metz, zichzelf de drie musketiers noemend, bij korenmolen de "Phoenix".

  Ameland heeft een reserveraad


  Hollum - 1 januari - De voorbijgangers keken enigzins vreemd op.Aan de schaduwzijde van de vuurtoren stond 12 uitdrukkingsloze koppen opgesteld. Nadere beschouwing bleek het te gaan om de schaduwraad van de gemeente Ameland. Een oudejaarsploeg had zijn ongenoegen over het gemeentelijk beleid uitgestald op de parkeerplaats.


  ©2007 foto: www.janspoelstra.nl

  Schaduw raad bij de vuurtoren
  Enige tijd waren ze er al mee bezig. De belettering was besteld, het bord gemaakt, teksten verzonnen; alles lag klaar voor de Oudejaarsnacht. Nu nog de koppen. Gemeentewerken was ruim een dag onder de pannen met verzamelen van de achtergebleven beelden uit de kunstmaand. Ze werden gestald op het terrein van de gemeentewerken en met een dikke ketting extra beveiligd. Met een vorkheftruck en een oplegger werden de 800 kilo zware kunstkoppen door de oudejaarsploeg uit Ameland ontvoerd.
  Nieuwsjaarsmorgen zagen de argeloze voorbijgangers, op weg naar de Nieuwjaarsduik, de kunstkoppenraad naast de vuurtoren staan. Keurig in rij, afgeschermd met dranghekken en een markeringslint. Naambordjes waren op het achterliggende plankenhek geniet. Op een bord werden de extra raadsvergadering en de agenda aangekondigd .
  De punten van de agenda zijn:
 • Begrotingstekort gemeente Ameland
 • ....wat nu..
 • de raad steekt de koppen bij elkaar
 • op zoek naar een kunstgroep
 • vuurtoren moet weer verkocht worden

  Nieuwjaarsduik in de Noordzee.


  Ballum - 1 januari - De Nieuwjaarsduik op Ameland was één van de weinige aan de kust die vanwege het weer doorging Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl

  Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2007 foto: www.janspoelstra.nl

  Een zeventig stoere deelnemers doken het Noordzee water in.

  Kerstboomwerpen op Ameland.


  Ballum - 31 december - De laatste dag van het jaar was de driesprong in Ballum gereserveerd voor het kerstboomwerpen. Dit perk stond dan ook helemaal vol met belangstellenden. Wat zagen zij?. Het Amelander kampioenschap kerstboomwerpen. Met een nieuw record van 7,10 meter. Winnaar en rekordhouder bij de mannen werd Alex uit Maarsen.
  klik hier op www.amelandtip.nl Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2006 foto: www.janspoelstra.nl

  Alex met zijn winnende recordworp kerstboomwerpen".

  Gromkes hebben een cd.


  Paardereddingsboot.


  Nes - 30 december - Het laatste weekend van het jaar is er bijna traditioneel een lancering van de Amelander paardereddingsboot. Noem je Ameland dat is één van de eerste begrippen die een toerist te binnen schiet is de Amelander paardereddingsboot. Ongeveer een twintig maal per jaar is de lancering van dit monument uit het reddingswezen te zien op het Suud-West bij Hollum. Meestal is 11:00 uur het tijdstip waarop de stoomfluit bij het reddingsbootmuseum afgaat. Het tij (tijdstip van de vloed) had op deze dag dit verschoven naar 14:00 uur. Een lange stoet bezoekers van het eiland begeleidt de Amelander reddingsboot Abraham Fock naar het strand. De daar wachtenden laat het tal belangstellenden groeien tot boven de duizend. Staand rond de afgezette ruimte op het zand zien zij hoe voortgetrokken door acht paarden de boot de zee in wordt gelanceerd. Voor meer beelden
  klik hier op www.amelandtip.nl Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2006 foto: www.janspoelstra.nl

  Voortgetrokken door 10 paarden is de Amelander paardereddingsboot onderweg naar zijn lanceringplaats op het "Suud-West".

  Gromkes hebben een cd.


  Nes - 23 december - Na 15 jaar is ie er dan, de cd van de Hollumer Gromkes van Ameland. Deze herfst had Theo Metz in kampeerboerderij de "Zwaluw" van Ab en Door in Buren de muzikale uitspattingen van dit gezelschap opgenomen.
  In dit meest westelijke dorp van Ameland en het meest gezellige weten ze wat feest vieren is. De feestavond in de loods van Jaap Boersma liet dit zonder twijfel zien. De Hollumer Band Basta trad voor het eerst na een sabbatical twee jaar weer op. Onder aanvoering van zanger Martin en met extra zangeres Sofie warmden de zes muzikanten de zaal op. Nadat de eerste exemplaren in ontvangst waren genomen door Kees Visser en Ankie Blokker barstten de polonaises los. Wie denkt dat alleen de handen op de schouders van de voorganger hoeven te worden gelegd en in een rij door zaal wordt gelopen kan hier nog wat leren. In de meest exotische verbindingen werden menselijke kettingen gevormd, die in uiteenlopende figuren en verschillende tempi door de zaal bewogen.
  De Hollumer Gromkes zijn een feestkapel pür sang. Ontstaan op hét feest van Ameland; "Sunneklaas", is dat de afgelopen 15 jaar niet meer losgelaten, zoals inmiddels zelfs het buitenland heeft kunnen merken.
  Bij het onstaan van de band, als imitatie van de Blauwhuuster dakkapel, kon op twee na niemand op een instrument spelen. In een bunker in de duinen werd 2 maanden intensief geoefend op 5 nummers. Na de Sunneklaas werden de Pompebledden ingeruild voor de Maan en de Drie Balken. Met toevoeging van een aantal leden gingen de mannen verder als de Hollumer Gromkes. "Gromke" is de geuzennaam van de Hollumer. Onder leiding van Cees Visser werd het aantal nummers uitgebreid. Anderhalf later was het eerste optreden. In 2000 nam Ankie Blokker het roer over van Cees. Als enige vrouw probeert zij nu de Amelanders muzikaal te stimuleren en te verbeteren.
  Aan het eind van het optreden van de blaaskapel kwam van achteruit de zaal de verrassing binnen. Aan de andere kant van het eiland in het dorp Buren had zich wederom tijdens het jongste Sunneklaas een spiegeling van deze populaire blazers gevormd. Nu was het tijd voor de Gromkes zich aan te sluiten bij de polonaises en het muzikale roer aan de Buremer variant te laten. Na de surprise was het tijd voor de volgende Amelander band, Timmie the Moocher, om de overvolle enthousiaste zaal door te laten feesten tot in kleine uurtjes. Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2006 foto: www.janspoelstra.nl

  Feest in Hollum .

  Vuurtoren Ameland in kerstverlichting.


  Nes - 23 december - Al enige jaren wordt de Vuurtoren van Ameland in een kerstverlichting gezet. Voor fotografie op ameland: www.janspoelstra.nl
  ©2006 foto: www.janspoelstra.nl

  Vuurtoren met kerstverlichting